อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร

พยากณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วัน ข้างหน้า | รายปักษ์ | ราย 3 เดือน | อากาศเกษตรเพื่อพืชและสัตว์เศรษฐกิจระยะ 7 วัน | สถาณการณ์ภัยแล้ง

สำหรับพิมพ์ 
ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตรตามภาคต่าง ๆ
ระหว่าง 24 ตุลาคม 2559 - 30 ตุลาคม 2559
ภาคเหนือ
        ในช่วงวันที่ 24-26 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กม. /ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 27-30 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30 กม/ชม
สัตว์เลี้ยง อากาศเปลี่ยนแปลง : ผู้เลี้ยงสัตว์ทางตอนบนของภาค ควรป้องกันการเจ็บป่วยของสัตว์ โดยเฉพาะโรคคอบวมในโค-กระบือ และโรคหวัดในสัตว์ปีก และควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับสัตว์เลี้ยง
ข้าวนาปี สำหรับข้าวที่อยู่ในระยะออกรวงใกล้เก็บเกี่ยว ชาวนาควรระบายน้ำออกจากแปลงนาหลังข้าวออกดอกประมาณ 15 วัน ในบริเวณที่ดินเป็นดินเหนียว หรือประมาณ 20 วัน ในบริเวณที่ดินเป็นดินทราย เพื่อเร่งข้าวให้สุกเร็วขึ้น
พื้นที่การเกษตร ช่วงวันที่ 24 -26 ต.ค. จะมีฝนเพิ่มขึ้น เกษตรกรควรกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงที่มีฝนตกน้อย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
        ในช่วงวันที่ 24-26 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม. /ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 27-30 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30 กม./ชม.
สัตว์เลี้ยง อากาศเปลี่ยนแปลง : ผู้เลี้ยงสัตว์ทางตอนบนของภาค ควรป้องกันการเจ็บป่วยของสัตว์โดยเฉพาะโรคคอบวมในโค-กระบือ และโรคหวัดในสัตว์ปีก และควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับสัตว์เลี้ยง
ข้าวนาปี สำหรับข้าวที่อยู่ในระยะออกรวงใกล้เก็บเกี่ยว ชาวนาควรระบายน้ำออกจากแปลงนาหลังข้าวออกดอกประมาณ 15 วัน ในบริเวณที่ดินเป็นดินเหนียว หรือประมาณ 20 วันในบริเวณที่ดินเป็นดินทราย เพื่อเร่งข้าวให้สุกแก่เร็วขึ้น
พื้นที่การเกษตร ช่วงวันที่ 24 -26 ต.ค. จะมีฝนเพิ่มขึ้น เกษตรกรควรกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงที่มีฝนตกน้อย
ภาคกลาง
        ในช่วงวันที่ 24-27 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 28-30 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 21-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมแปรปรวน ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.
ข้าวนาปี นาข้าวที่ถูกน้ำท่วมเสียหายในช่วงที่ผ่านมา ที่ไม่สามารถพื้นฟูได้ ชาวนาที่จะปลูกข้าวรอบใหม่ควรอยู่ในเขตชลประทาน หากอยู่นอกเขตชลประทานควรเปลี่ยนไปปลูกพืชอายุสั้นและใช้น้ำน้อยแทน
ไม้ผล อากาศชื้นสูง : ควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและศัตรูพืช เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในส้มเขียวหวาน และผีเสื้อมวนหวานในส้มโอ เป็นต้น
พืชไร่ ดินและอากาศมีความชื้นสูง : ผู้ที่ปลูกพืชไร่ควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่นโรคแส้ดำในอ้อย โรคราสนิมในข้าวโพด เป็นต้น
ภาคตะวันออก
        ช่วงวันที่ 24-26 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 27-30 ต.ค.มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ในช่วงวันที่ 25-30 ต.ค. ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมี คลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส
ไม้ผล ดินและอากาศมีความชื้นสูง : เกษตรกร ควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ชาวสวนควรดูแลสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้นภายในสวน
พื้นที่การเกษตร พื้นที่ทางตอนบนของภาคเกษตรกรควรกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงที่มีฝนตกน้อย ส่วนพื้นที่การเกษตรที่เป็นที่ลุ่ม เกษตรกรควรจัดระบบระบายน้ำในแปลงปลูกให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังเมื่อมีฝนตกหนัก
ยางพารา ช่วงที่ฝนตกชุก : ควรดูแลสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้นสะสมภายในสวน ป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคใบยางร่วงลูกยางเน่า และโรคหน้ากรีดยาง เป็นต้น
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
        ช่วงวันที่ 24-27 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 28-30 ต.ค.มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ในช่วงวันที่ 25-30 ต.ค. ลมแปรปรวน ความเร็ว 15-30 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส
พื้นที่การเกษตร ปริมาณและการกระจายของฝนจะเพิ่มขึ้น พื้นที่การเกษตรที่เป็นที่ลุ่ม เกษตรกรควรจัดระบบระบายน้ำให้มีประสิธิภาพ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังเมื่อมีฝนตกหนัก
ไม้ผล ไม้ผลที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว เกษตรกรควรตัดแต่งกิ่งและขั้วผลแล้วทาด้วยสารป้องกันเชื้อรา รวมทั้งไม่ควรกองเปลือกและผลที่เน่าเสียร่วงหล่น เอาไว้ในบริเวณสวน เพราะจะเป็นแหล่งอาศัยหลบซ่อนของโรคและศัตรูพืช โดยเฉพาะโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ซึ่งสามารถระบาดจากเปลือกและผลที่เน่าเสียมาสู่ต้นพืชได้
ยางพารา ดินและอากาศมีความชื้นสูง :ควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคใบยางร่วงลูกยางเน่า โรคเส้นดำ และโรคราสีชมพู เป็นต้น โดยดูแลสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้นสะสมภายในสวน
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
        ในช่วงวันที่ 24-27 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากทางตอนบนของภาค ส่วนในช่วงวันที่ 28-30 ต.ค.มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ในช่วงวันที่ 25-30 ต.ค. ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-31 องศาเซลเซียส
พื้นที่การเกษตร ปริมาณและการกระจายของฝนจะเพิ่มขึ้น พื้นที่การเกษตรที่เป็นที่ลุ่ม เกษตรกรควรจัดระบบระบายน้ำให้มีประสิธิภาพ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังเมื่อมีฝนตกหนัก
ไม้ผล ไม้ผลที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว เกษตรกรควรตัดแต่งกิ่งและขั้วผลแล้วทาด้วยสารป้องกันเชื้อรา รวมทั้งไม่ควรกองเปลือกและผลที่เน่าเสียร่วงหล่น เอาไว้ในบริเวณสวน เพราะจะเป็นแหล่งอาศัยหลบซ่อนของโรคและศัตรูพืช โดยเฉพาะโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ซึ่งสามารถระบาดจากเปลือกและผลที่เน่าเสียมาสู่ต้นพืชได้
ยางพารา ดินและอากาศมีความชื้นสูง :ควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคใบยางร่วงลูกยางเน่า โรคเส้นดำ และโรคราสีชมพู เป็นต้น โดยดูแลสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้นสะสมภายในสวน
หมายเหตุสำหรับแผนที่แสดงสมดุลน้ำสามารถดาวโหลดได้ตามลิงค์นี้ http://www.arcims.tmd.go.th/dailydata/PET7day.php
ออกประกาศ 24 ตุลาคม 2559 00:00 น.