TMD logo
หน้าแรก สภาพอากาศ ภูมิอากาศ วิชาการ บริการ ประกาศ เกี่ยวกับเรา ผังเว็บไซต์
TMD Facebook TMD Call Center 1182 หน้าภาษาอังกฤษ
ค้นหา
สภาพอากาศ
bullet ภาคเหนือ
bullet ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
bullet ภาคกลาง
bullet ภาคตะวันออก
bullet ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
bullet ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
bullet กรุงเทพมหานคร
อากาศต่างประเทศ
อุตุนิยมวิทยาเกษตร
พยากรณ์อากาศ
ประจำวัน
7 วันข้างหน้า
เพื่อการเดินเรือ
เพื่อการขนส่ง
คลื่นทะเล
อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร
 ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตรในระยะ 7 วันข้างหน้า
 พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรรายปักษ์
 แผนที่ที่ใช้ประโยชน์สำหรับอุตุนิยมวิทยาเกษตร
 ดรรชนีความชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช
สำหรับพิมพ์ 
ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตรตามภาคต่าง ๆ
ระหว่าง 29 กันยายน 2557 - 05 ตุลาคม 2557
ภาคเหนือ
       ในช่วงวันที่ 29 ก.ย. - 3 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆถึงกระจาย ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 4-5 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส ลมแปรปรวน ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
- สัปดาห์นี้เป็นช่วงปลายฤดูฝนที่จะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวสภาพอากาศจะเปลี่ยนแปลงโดยเริ่มจากทางตอนบนของภาคก่อน เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย หากร่างกายปรับตัวไม่ทัน
- ในช่วงวันที่ 4-5 ต.ค. จะมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับพืชผลทางการเกษตร
- นอกจากนี้ เกษตรกรที่มีแหล่งกักเก็บน้ำเป็นของตัวเองควรกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ทางด้านการเกษตร เนื่อจากในระยะต่อไปปริมาณ และการกระจายของฝนจะเริ่มลดลงโดยเริ่มจากทางตอนบนของภาคก่อน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       ในช่วงวันที่ 29 ก.ย.- 2 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆถึงกระจาย ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค ส่วนในช่วงวันที่ 3-5 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส ลมแปรปรวน ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
- สัปดาห์นี้เป็นช่วงปลายฤดูฝนที่จะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวสภาพอากาศจะเปลี่ยนแปลงโดยเริ่มจากทางตอนบนของภาคก่อน เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย หากร่างกายปรับตัวไม่ทัน รวมทั้งจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์สำหรับกันหนาว และให้ความอบอุ่นแก่ตนเอง และสัตว์เลี้ยงไว้ให้พร้อมใช้งาน
- ในช่วงวันที่ 3-5 ต.ค. จะมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรง เกษตรกรควรระวังและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับพืชผลทางการเกษตร
- ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้สัตว์เลี้ยงอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย
ภาคกลาง
       ในช่วงวันที่ 29-30 ก.ย.และ 4-5 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 1-3 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
- สัปดาห์นี้มีฝนตกชุก กับมีฝนตกหนัก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว
- สำหรับพื้นที่การเกษตรที่อยู่ในที่ลุ่ม เกษตรกรควรจัดระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ อย่าให้น้ำท่วมขังในพื้นที่เพาะปลูกนาน เพราะจะทำให้รากพืชขาดอากาศและต้นตายได้
- ส่วนฝนที่ตกจะทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในไม้ดอกและพืชสวน เช่น โรคใบจุดในไม้ดอก โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล เป็นต้น
ภาคตะวันออก
       ในช่วงวันที่ 29-30 ก.ย.และ 4-5 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 1-3 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส
- สัปดาห์นี้มีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักบางแห่ง พื้นที่การเกษตรที่อยู่ในที่ลุ่ม เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้น้ำขังบริเวณโคนต้นพืชนาน เพราะจะทำให้รากพืชขาดอากาศต้นพืชตายได้
- สำหรับสภาพอากาศที่มีความชื้นสูงอาจทำให้เกิดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ชาวนาควรระวังการระบาดของโรคไหม้ ในข้าวนาปีที่อยู่ในระยะเจริญเติบโต โดยหมั่นสำรวจแปลงนาหากพบควรรีบกำจัดก่อนที่ระบาดเป็นบริเวณกว้าง
- ส่วนชาวสวนผลไม้ และสวนยางพารา ควรดูแลสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อรา
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
       ในช่วงวันที่ 29 ก.ย.-2 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 3-5 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส
- สัปดาห์นี้มีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนัก ซึ่งเป็นผลดีกับพืชผลการเกษตรที่ขาดน้ำในช่วงที่ผ่นมา
- เนื่องจากระยะต่อไปจะเป็นฤดูฝนภาคใต้ฝั่งตะวันออก ปริมาณและการกระจายของฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้น เกษตรกรควรขุดลอกคูคลองและทางระบายน้ำอย่าให้ตื้นเขิน เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก ป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตรเมื่อมีฝนตกหนัก
- ส่วนชาวสวนผลไม้ เช่น ทุเรียน มังคุด และเงาะ เป็นต้น ควรดูแลสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้นในสวน ป้องกันโรคพืชที่เกิดจากชื้อรา รวมทั้งดูแลบริเวณโคนต้นพืชให้โล่งเตียน ไม่ควรกองสุมวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไว้ในสวน เพราะจะเป็นแหล่งสะสมของโรคและศัตรูพืช
- ในช่วงที่มีฝนตกติดต่อกันทำให้อากาศและดินมีความชื้นสูง เกษตรกรที่ปลูกยางพารา ควรระวังและป้องกันโรคเส้นดำและโรคราสีชมพู หากพบการระบาดของโรคดังกล่าวควรรีบป้องกันกำจัด เพื่อไม่ให้เชื้อโรคลุกลามไปยังต้นอื่นๆ
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
        ในช่วงวันที่ 29 ก.ย.-2 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 3-5 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส
- สัปดาห์นี้มีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนัก ซึ่งเป็นผลดีกับพืชผลการเกษตรที่ขาดน้ำในช่วงที่ผ่นมา
- ส่วนชาวสวนผลไม้ เช่น ทุเรียน มังคุด และเงาะ เป็นต้น ควรดูแลสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้นในสวน ป้องกันโรคพืชที่เกิดจากชื้อรา รวมทั้งดูแลบริเวณโคนต้นพืชให้โล่งเตียน ไม่ควรกองสุมวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไว้ในสวน เพราะจะเป็นแหล่งสะสมของโรคและศัตรูพืช
- ในช่วงที่มีฝนตกติดต่อกันทำให้อากาศและดินมีความชื้นสูง เกษตรกรที่ปลูกยางพารา ควรระวังและป้องกันโรคเส้นดำและโรคราสีชมพู หากพบการระบาดของโรคดังกล่าวควรรีบป้องกันกำจัด เพื่อไม่ให้เชื้อโรคลุกลามไปยังต้นอื่นๆ
ออกประกาศ 29 กันยายน 2557 00:00 น.
  ติดต่อเรา
กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th