กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา
โครงการนิมนต์พระมาฝึกปฏิบัติธรรมให้บุคลากรในกรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ 27 กันยายน 2559  เวลา 12.30 - 13.30 น. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมอุตุนิยมวิทยา จัดโครงการนิมนต์พระมาฝึกปฏิบัติธรรม ให้บุคลากรในกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อเป็นการส่งเสริม ปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยแก่บุคลากรในโครงการฯ โดย พระมหาวินัย ภูริปญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดบางนาใน พระอารามหลวง ณ หอประชุมกรมอุตุนิยมวิทยา


ข่าว : พลากร เวียงดอนก่อ

ภาพ : เอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก/ไชยทัศน์ วงศ์ชิตมนัส

หมายเหตุ :
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
28 ก.ย. 59

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนำคณะเข้าศึกษาดูงานที่กรมอุตุนิยมวิทยา
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. คณะนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ (ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท) เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อให้นิสิตได้มีความรู้ความเข้าใจในระบบการพยากรณ์อากาศ การติดตามและเฝ้าระวังการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศ ตลอดจนแนวทางการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศเพื่องานด้านภัยพิบัติ โดยสำนักพยากรณ์อากาศ มอบหมายให้ นายบุญธรรม ตั้งล้ำเลิศ นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง การพยากรณ์อากาศ เรดาร์การพยากรณ์อากาศ และ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว มอบหมายให้ นายรุ่งโรจน์ กลิ่นทรัพย์ นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง การเกิดแผ่นดินไหว และ สึนามิ พร้อมกับเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยา โดยมี นายเอกสิทธ์ ช่างเหล็ก นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งนิสิตได้รับความรู้จากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้น

 

ภาพ/ข่าว : ว่าที่ ร.ต. พลากร เวียงดอนก่อ

หมายเหตุ :
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
27 ก.ย. 59

อุตุฯ ชี้เปลี่ยนฤดูฝนสู่หนาวสัปดาห์ที่ 2-3 ต.ค.คาดอากาศหนาวที่สุดอยู่ช่วง ธ.ค.59-ม.ค.60
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 นางสาวสุกันยาณี ยะวิญชาญ ผู้อำนวยการสำนักพยากรณ์อากาศ ให้สัมภาษณ์รายการ ทีวี 360 องศา ณ กรมอุตุนิยมวิทยา ถึงสถานการณ์ฝนของประเทศไทยตอนบน ในช่วงสัปดาห์ที่ 2-3 ของเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูฝนไปสู่ฤดูหนาว สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนเพราะจะเริ่มมีมวลอากาศเย็นพัดผ่านเข้ามา ฤดูหนาวปีนี้จะเริ่มหลังกลางเดือนตุลาคมปีนี้เป็นต้นไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า โดยจะมีสภาพอากาศหนาวปกติ และอากาศจะหนาวมากที่สุดในช่วงเดือนธันวาคม 2559 ถึง มกราคม 2560 ขอให้ประชาชนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือควรเตรียมความพร้อมในการหาเครื่องนุ่งห่มให้เพียงพอตลอดจนดูแลสัตว์เลี้ยงโดยเพิ่มความอบอุ่นแก่โรงเรือน เพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยในช่วงฤดูหนาว และติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไป

หมายเหตุ :
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมอุตุนิยมวิทยา
27 ก.ย. 59

ผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยารับเกียรติคุณเนื่องในวันคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในภาครัฐประจำปี พ.ศ.2559 จากสำนักงาน กพ.

               เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) จัดกิจกรรมวันคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในภาครัฐ โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงาน และ ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ จริยธรรมกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามรอยพระยุคลบาท” โดยมี นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งในงาน กรมอุตุนิยมวิทยา ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณส่วนราชการที่จัดทำและประเมินมาตรฐานความโปร่งใส ประจำปี 2559โดยมี นางณัฐกมล การะเกตุ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จังหวัดนนทบุรี

                กิจกรรมในวันคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในภาครัฐดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจและตอกย้ำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดความตระหนักรู้พร้อมกับกระตุ้นให้ข้าราชการเกิดความสนใจและเกิดความปรารถนาที่จะมีส่วนร่วมในการประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมและข้าราชการที่ดี ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีข้าราชการควรแก่ความไว้วางใจและเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนต่อไป

 

ภาพ/ข่าว : พลากร เวียงดอนก่อ

หมายเหตุ :
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
26 ก.ย. 59

อธิบดี กรมอุตุนิยมวิทยา ทำข้อตกลง (Letter of Agreement) ว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน กับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด


กรมอุตุนิยมวิทยา และ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน เพื่อให้การบริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ที่สนับสนุนการเดินอากาศทั้งในและระหว่างประเทศของประเทศไทยเป็นไปตามมาตรฐานที่องค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) กำหนด

 

            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 15.30 น. กรมอุตุนิยมวิทยา และ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้ร่วมพิจารณาแนวทางและจัดทำข้อตกลง (Letter of Agreement) ว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน เพื่อให้การบริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบินที่สนับสนุนการเดินอากาศทั้งในและระหว่างประเทศของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่องค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) กำหนด ณ ห้องประชุมมรกต ชั้น 2 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา โดยขอบเขตความร่วมมือของกรมอุตุนิยมวิทยา ประกอบด้วย การให้บริการการตรวจ ติดตาม และแจ้งเตือนข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบิน เช่น ข่าวตรวจอากาศการบิน ข่าวพยากรณ์อากาศการบิน และข่าวแจ้งเตือนสภาพอากาศร้าย ตามมาตรฐานที่องค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) กำหนด เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานบริการจราจรทางอากาศของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ตลอดจนนำไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป ส่งเสริม และสนับสนุน การถ่ายทอดองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงความร่วมมือต่างๆ เพื่อรองรับเทคโนโลยีอุตุนิยมวิทยาการบินสากลสมัยใหม่ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อระบบการเดินอากาศของประเทศ พัฒนา และติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดอากาศในทุกสนามบิน ตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้ได้ข้อมูลเพียงพอที่จะสามารถสนับสนุนงานการให้บริการจราจรทางอากาศของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ให้เป็นไปตามมาตรฐานและเกิดความปลอดภัยกับเที่ยวบินต่างๆ สูงสุด

            การลงนามครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา และนางสาริณี แสงประสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร และผู้มีเกียรติของทั้งสองหน่วยงาน มาร่วมเป็นสักขีพยาน ในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้

   

 

ข่าว : เอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก

ภาพ : ไชยทัศน์ วงศ์ชิดมนัส


หมายเหตุ :
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
23 ก.ย. 59