TMD logo
หน้าแรก สภาพอากาศ ภูมิอากาศ วิชาการ บริการ ประกาศ เกี่ยวกับเรา ผังเว็บไซต์
TMD Facebook TMD Call Center 1182 หน้าภาษาอังกฤษ
ค้นหา
สรุปลักษณะอากาศ
รายวัน
รายวันเพื่อการเกษตร
รายสัปดาห์
รายเดือน
รายปี
สถิติภูมิอากาศ
อุณหภูมิต่ำสุด
อุณหภูมิสูงสุด
แผนที่อุณหภูมิสูงสุด
แผนที่ปริมาณฝน
แผนภูมิภูมิอากาศ
พายุหมุนเขตร้อน
เอลนีโญ-ลานีญา
การเฝ้าระวัง
ผลกระทบของสภาวะฝนที่มีต่อพืช
สรุปลักษณะอากาศรายวัน
ข้อมูลย้อนหลัง :    รายงานผลการตรวจวัด เวลา 7 นาฬิกา
สถานีอุตุนิยมวิทยา อุณหภูมิ (°C) ลมสูงสุด ปริมาณฝน (มม.)
สูงสุด ต่ำสุด ทิศ ความเร็ว (กม./ชม.) เวลา 24 ชม. รวมตั้งแต่ต้นปี
วันที่ 30 กรกฎาคม 2557
ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน33.023.6S18.5314:472.4504.0
ดอยอ่างขาง26.217.9WNW37.0710:2523.81,051.4
เชียงราย31.524.8SSE16.6819:300.3749.5
เชียงราย สกษ.31.523.8SW14.832042 0.8779.8
ทุ่งช้าง30.724.7- ได้รับรายงานบางส่วน -0.5715.1
พะเยา- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ท่าวังผา33.525.2S12.971610 34.8647.9
เถิน32.824.1SW25.9517:1014.8714.5
แม่สะเรียง31.222.9S33.3617:504.1558.0
แม่โจ้ สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
เชียงใหม่35.023.8W20.3915:45ไม่มีฝน502.7
ลำปาง- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ลำพูน35.225.0S1,517.81ไม่มีฝน457.4
แพร่- ยังไม่ได้รับรายงาน -
น่าน34.225.0S5.5616:207.3608.1
น่าน สกษ.32.024.8NE5.5616:008.0530.7
ลำปาง สกษ.34.024.2SSW16.6816:260.2631.2
อุตรดิตถ์35.025.0W12.9717:506.7800.8
สุโขทัย34.725.6W18.5317:20ไม่มีฝน682.9
ศรีสำโรง สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
หล่มสัก- ยังไม่ได้รับรายงาน -
แม่สอด30.523.3WSW29.6512:309.7555.9
ตาก33.226.5W25.9516:22ไม่มีฝน383.4
เขื่อนภูมิพล35.025.0WSW11.1215:00ไม่มีฝน346.1
พิษณุโลก34.124.7WNW12.9715:10ฝนเล็กน้อย515.0
เพชรบูรณ์- ยังไม่ได้รับรายงาน -
กำแพงเพชร33.125.0SW12.9715:40ไม่มีฝน660.8
อุ้มผาง26.622.0SW14.8315:158.1548.0
พิจิตร สกษ.33.125.0SSW27.8018:00ไม่มีฝน253.0
ดอยมูเซอร์ สกษ.25.219.5SSW38.9213:293.4588.8
วิเชียรบุรี33.624.6SSW5.5614:00ไม่มีฝน486.4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลย สกษ.34.224.5WNW9.2715:44ไม่มีฝน631.9
หนองคาย- ยังไม่ได้รับรายงาน -
เลย34.024.6NE16.6813:15ไม่มีฝน683.4
อุดรธานี34.525.9NW31.5118:4211.7661.5
สกลนคร สกษ.31.524.5N12.9720:521.4951.4
สกลนคร31.424.1NW11.1221:2313.71,102.0
นครพนม32.224.5ESE14.8321:1065.11,678.6
นครพนม สกษ.33.024.5WSW11.1215:3030.31,587.0
หนองบัวลำภู33.625.2NW27.8011:515.3632.6
ขอนแก่น31.726.2NNE37.072203 14.4485.7
มหาสารคาม- ยังไม่ได้รับรายงาน -
มุกดาหาร30.024.4WSW14.8313:3311.1808.4
ท่าพระ สกษ.31.326.1NNE16.6821:5024.4537.9
กาฬสินธุ์27.025.9N37.0722:116.8815.9
ชัยภูมิ- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ร้อยเอ็ด สกษ.27.825.0NW24.0922:5230.1758.2
ร้อยเอ็ด28.125.3WSW14.8308:2023.7828.5
อุบลราชธานี (ศูนย์ฯ)27.523.6WNW31.5112:49160.51,380.0
อุบลราชธานี สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ศรีสะเกษ29.024.87.4123.2590.3
ท่าตูม28.324.2W5.5618:2017.5659.5
นครราชสีมา33.725.911.12ฝนเล็กน้อย460.3
สุรินทร์29.125.2SW14.8323:002.9606.2
สุรินทร์ สกษ.29.524.5S14.8312:202.0607.3
โชคชัย33.725.5NW18.531225 ไม่มีฝน256.6
ปากช่อง สกษ.31.924.5W37.0720:006.1406.5
นางรอง32.025.8W22.2419:340.2577.5
บุรีรัมย์29.024.6WSW16.6812:115.9719.7
ภาคกลาง
นครสวรรค์ 33.825.4W14.8318:2030.4509.4
ตากฟ้า สกษ.32.725.0NW14.8319:350.2465.4
ชัยนาท สกษ.33.025.3W27.8014:5034.5516.0
พระนครศรีอยุธยา34.125.0ESE22.2415:2036.8300.5
นครนายก- ยังไม่ได้รับรายงาน -
บัวชุม 34.224.2NW12.9714:231.6382.2
ปทุมธานี สกษ.34.525.1WSW18.5314:005.4313.6
สมุทรปราการ สกษ.31.927.6SSW11.1213:001.0513.3
ทองผาภูมิ32.324.8NNE12.9711:0120.2828.4
สุพรรณบุรี36.126.2SW11.121515 2.7240.1
ลพบุรี33.425.8SSW14.8315:008.5355.9
อู่ทอง สกษ.34.725.4- ได้รับรายงานบางส่วน -4.2313.3
สนามบินสุวรรณภูมิ32.624.0WNW51.8919:4013.3412.9
กาญจนบุรี34.023.5NNW29.6516:10ไม่มีฝน312.5
นครปฐม34.521.5WNW35.2117:08ฝนเล็กน้อย234.3
กรุงเทพฯ บางนา สกษ.34.325.8SSW9.2716:0 5.2491.5
กรุงเทพฯ ท่าเรือคลองเตย- ยังไม่ได้รับรายงาน -
กรุงเทพมหานคร33.726.1WNW25.9518:307.4395.0
สนามบินดอนเมือง33.626.6W59.3019:0512.8597.9
นำร่อง32.028.0S31.5118:501.5207.1
ราชบุรี34.625.6WNW29.6514:23ไม่มีฝน364.9
ภาคตะวันออก
ปราจีนบุรี32.625.0WNW20.3921:5013.8574.1
กบินทร์บุรี32.124.8W14.8321:304.5705.8
สระแก้ว32.224.4WNW11.1214:1012.2614.3
ฉะเชิงเทรา32.824.0SW14.8312:3016.7725.0
ชลบุรี34.527.2W9.2710:001.4469.7
เกาะสีชัง33.027.0SSW22.2411:400.7297.0
พัทยา32.526.8WSW27.801230 0.8218.4
อรัญประเทศ33.225.0W16.6815:307.6562.4
แหลมฉบัง32.927.0SW29.6510:26ไม่มีฝน263.8
สัตหีบ- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ระยอง31.528.5SW29.6513:50ไม่มีฝน285.8
ห้วยโป่ง สกษ.33.326.5W12.9711:010.2536.2
จันทบุรี- ยังไม่ได้รับรายงาน -
พลิ้ว สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ตราด- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
เพชรบุรี33.826.4SSE33.3615:30ไม่มีฝน254.7
หนองพลับ สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
หัวหิน- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ประจวบคีรีขันธ์36.025.5SW22.2415:30ไม่มีฝน338.3
ชุมพร33.924.8W31.5112:48ไม่มีฝน763.3
สวี สกษ.33.524.7WSW7.4113:00ไม่มีฝน860.8
เกาะสมุย34.424.8SW24.0912:14ไม่มีฝน392.0
สุราษฎร์ธานี34.524.5WSW25.9512:002.6520.2
นครศรีธรรมราช35.123.5SSW40.7713:502.6638.4
นครศรีธรรมราช สกษ.36.225.0SW14.8307:00ไม่มีฝน549.0
สุราษฎร์ธานี สกษ.33.523.5SW20.3914:00ไม่มีฝน412.3
พระแสง สอท.32.522.6WSW33.3616:1526.4740.2
ฉวาง24.5WSW16.6812:0014.6815.2
พัทลุง สกษ.35.825.5W42.6214:48ไม่มีฝน341.1
สงขลา35.926.9WSW25.9513:48ไม่มีฝน428.7
หาดใหญ่35.824.1W35.2111:30ไม่มีฝน304.7
คอหงษ์ สกษ.35.324.8W25.9513:18ไม่มีฝน492.2
สะเดา34.523.0W25.9514:30ไม่มีฝน197.6
ปัตตานี32.824.9SW33.3612:55ไม่มีฝน359.4
ยะลา สกษ.33.023.4SW29.6513:09ไม่มีฝน414.7
นราธิวาส- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
ระนอง31.926.5WSW29.651312 4.62,738.8
ตะกั่วป่า31.726.9WSW22.2417:1020.61,582.8
กระบี่31.623.5SW14.8312:45ไม่มีฝน955.9
ภูเก็ต33.128.0WNW31.5113:56ไม่มีฝน937.8
ภูเก็ต (ศูนย์ฯ)31.928.0WSW22.2405:20ไม่มีฝน985.4
เกาะลันตา31.527.8W35.2115:25ไม่มีฝน818.0
ตรัง34.025.0WSW31.511202 ไม่มีฝน834.2
สตูล32.023.7WSW18.5310:150.5876.0
หมายเหตุ : ข้อมูลเบื้องต้นยังไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง
  ติดต่อเรา
กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th