หน้าแรก สภาพอากาศ ภูมิอากาศ วิชาการ บริการ ประกาศ เกี่ยวกับเรา ผังเว็บไซต์
English Version
สรุปลักษณะอากาศ
รายวัน
รายวันเพื่อการเกษตร
รายสัปดาห์
รายเดือน
รายปี
สถิติภูมิอากาศ
อุณหภูมิต่ำสุด
อุณหภูมิสูงสุด
แผนที่อุณหภูมิสูงสุด
แผนที่ปริมาณฝน
แผนภูมิภูมิอากาศ
พายุหมุนเขตร้อน
เอลนีโญ-ลานีญา
การเฝ้าระวัง
ผลกระทบของสภาวะฝนที่มีต่อพืช
สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
18 เมษายน 2557 - 24 เมษายน 2557ปริมาณฝนสูงสุด
ประเทศไทย
หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะต้นและกลางช่วง ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยเกือบตลอดช่วง โดยมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณช่องแคบมะละกาในระยะครึ่งแรกของช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนทั่วไป กับอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในระยะครึ่งหลังของช่วง และมีฝนบางพื้นที่ถึงเป็นแห่งๆ ส่วนภาคใต้มีฝนตกส่วนมากทางฝั่งตะวันตกของภาค  
ภาคเหนือ
อากาศร้อนทั่วไป กับอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ส่วนมากในระยะครึ่งหลังของช่วง โดยมีฝนบางพื้นที่ถึงเป็นแห่งๆ กับฝนหนักบางพื้นที่ 37.4 มม. ที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อากาศร้อนทั่วไป กับอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในระยะปลายช่วง โดยมีฝนบางพื้นที่ถึงเป็นแห่งๆ กับฝนหนักบางพื้นที่ และมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองบริเวณจังหวัดศรีสะเกษในวันที่ 23 เม.ย. จังหวัดเลยในวันที่ 24 เม.ย. 69.3 มม. ที่ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 
ภาคกลาง
อากาศร้อนทั่วไป กับอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในระยะครึ่งหลังของช่วง โดยมีฝนกับฝนหนักบางพื้นที่ เว้นแต่ในระยะกลางช่วงไม่มีรายงานฝนตก 40.2 มม. ที่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 
ภาคตะวันออก
อากาศร้อนส่วนมากทางตอนบนของภาค โดยมีฝนบางพื้นที่ในระยะต้นช่วงและวันสุดท้ายของช่วง 27.5 มม. ที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 24 เม.ย.  
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
อากาศร้อนเกือบทั่วไป โดยมีฝนบางพื้นที่ถึงเป็นแห่งๆ กับฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ 70.0 มม. ที่ อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
อากาศร้อนบางพื้นที่ โดยมีฝนทั่วไปกับฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในวันแรกของช่วง จากนั้นมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายถึงเกือบทั่วไป 91.6 มม. ที่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
อากาศร้อนทั่วไป โดยมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ในวันที่ 18, 23 และ 24 เม.ย. 3.5 มม. ที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง เขตดอนเมือง เมื่อวันที่ 23 เม.ย. ( 0.2 มม. ที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 18 เม.ย.) 
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 25 เมษายน 2557
  ติดต่อเรา
กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th