TMD logo
หน้าแรก สภาพอากาศ ภูมิอากาศ วิชาการ บริการ ประกาศ เกี่ยวกับเรา ผังเว็บไซต์
TMD Facebook TMD Call Center 1182 หน้าภาษาอังกฤษ
ค้นหา
สรุปลักษณะอากาศ
รายวัน
รายวันเพื่อการเกษตร
รายสัปดาห์
รายเดือน
รายปี
สถิติภูมิอากาศ
อุณหภูมิต่ำสุด
อุณหภูมิสูงสุด
แผนที่อุณหภูมิสูงสุด
แผนที่ปริมาณฝน
แผนภูมิภูมิอากาศ
พายุหมุนเขตร้อน
เอลนีโญ-ลานีญา
การเฝ้าระวัง
ผลกระทบของสภาวะฝนที่มีต่อพืช
สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
17 ตุลาคม 2557 - 23 ตุลาคม 2557ปริมาณฝนสูงสุด
ประเทศไทย
บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะต้นและกลางช่วง จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ประกอบกับคลื่นกระแสลมตะวันออกได้เคลื่อนเข้าปกคลุมอ่าวไทยตอนบนในระยะกลางช่วง และมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือในระยะปลายช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นในระยะกลางและปลายช่วง และมีอากาศเย็นบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นเกือบ  
ภาคเหนือ
อากาศเย็นเกือบทั่วไป กับมีอากาศหนาวบริเวณยอดดอย โดยมีฝนบางพื้นที่ถึงเป็นแห่งๆในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นมีฝนเกือบทั่วไปกับฝนหนักบางพื้นที่ 82.1 มม. ที่ อ.เมือง จ.ตาก เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อากาศเย็นเกือบทั่วไปในระยะต้นช่วง กับมีอากาศหนาวบริเวณยอดภู โดยมีฝนบางพื้นที่ถึงเป็นแห่งๆ เว้นแต่ในวันที่ 19, 20 และ 23 ต.ค. มีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไปกับมีฝนหนักถึงหนักมาก 112.4 มม. ที่ อ.เมือง จ.เลย เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 
ภาคกลาง
ในตอนเช้ามีอากาศเย็นบางพื้นที่ และมีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไปกับมีฝนหนักบางพื้นที่ในระยะกลางและปลายช่วง 61.0 มม. ที่ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 
ภาคตะวันออก
มีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไปเกือบตลอดช่วง กับฝนหนักบางพื้นที่ 53.1 มม. ที่ อ.เมือง จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีฝนเกือบทั่วไป กับมีฝนหนักบางพื้นที่ 83.5 มม. ที่ อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีฝนทั่วไป กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ 91.4 มม. ที่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนเกือบทั่วไปกับฝนหนักบางพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 17, 18 และ 21 ต.ค. มีฝนกับฝนหนักบางพื้นที่ 58.4 มม. ที่ โรงเรียนสามเสนนอก เขตดินแดง เมื่อวันที่ 21 ต.ค. ( 46.2 มม. ที่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 20 ต.ค.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 24 ตุลาคม 2557
  ติดต่อเรา
กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th