หน้าแรก สภาพอากาศ ภูมิอากาศ วิชาการ บริการ ประกาศ เกี่ยวกับเรา ผังเว็บไซต์
English Version
สรุปลักษณะอากาศ
รายวัน
รายวันเพื่อการเกษตร
รายสัปดาห์
รายเดือน
รายปี
สถิติภูมิอากาศ
อุณหภูมิต่ำสุด
อุณหภูมิสูงสุด
แผนที่อุณหภูมิสูงสุด
แผนที่ปริมาณฝน
แผนภูมิภูมิอากาศ
พายุหมุนเขตร้อน
เอลนีโญ-ลานีญา
การเฝ้าระวัง
ผลกระทบของสภาวะฝนที่มีต่อพืช
สรุปลักษณะอากาศรายเดือน
ข้อมูลย้อนหลัง :
ประจำเดือน มีนาคม 2557
หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดเดือน โดยมีลมตะวันออกกำลังแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เป็นระยะๆ ประกอบกับในบางช่วงบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาทางทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบน กับมีคลื่นกระแสลมตะวันตกจากประเทศพม่าเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วงวันที่ 17-23 และในช่วงปลายเดือนมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกและภาคใต้ กับคลื่นกระแสลมตะวันออกเคลื่อนจากทะเลจีนใต้ตอนล่างเข้าปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ลักษณะดังกล่าวทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันเกือบทั่วไปเกือบตลอดเดือน โดยมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ส่วนมากในระยะครึ่งหลังของเดือน อย่างไรก็ตามในตอนเช้ายังคงมีอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดเดือนในภาคเหนือตอนบนกับมีอากาศเย็นเกือบทั่วไปบริเวณภาคใต้ในช่วงต้นเดือน สำหรับอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยเดือนนี้สูงกว่าค่าปกติในทุกภาค และมีบางพื้นที่มีอุณหภูมิสูงสุดทำลายสถิติเดิมที่เคยตรวจวัดได้ ส่วนฝนเดือนนี้บริเวณประเทศไทยมีฝนน้อยและไม่ต่อเนื่อง โดยมีฝนกับฝนหนักบางพื้นที่ในบางวัน กับมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่ ส่วนมากในระยะครึ่งหลังของเดือน ทำให้ปริมาณฝนรวมของประเทศไทยในเดือนนี้ต่ำกว่าค่าปกติทุกภาค สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ มีดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ออกประกาศ 04 เมษายน 2557
  ติดต่อเรา
กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th