หน้าแรก สภาพอากาศ ภูมิอากาศ วิชาการ บริการ ประกาศ เกี่ยวกับเรา ผังเว็บไซต์
English Version
สรุปลักษณะอากาศ
รายวัน
รายวันเพื่อการเกษตร
รายสัปดาห์
รายเดือน
รายปี
สถิติภูมิอากาศ
อุณหภูมิต่ำสุด
อุณหภูมิสูงสุด
แผนที่อุณหภูมิสูงสุด
แผนที่ปริมาณฝน
แผนภูมิภูมิอากาศ
พายุหมุนเขตร้อน
เอลนีโญ-ลานีญา
การเฝ้าระวัง
ผลกระทบของสภาวะฝนที่มีต่อพืช
สรุปลักษณะอากาศรายเดือน
ข้อมูลย้อนหลัง :
ประจำเดือน มิถุนายน 2557
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยตลอดเดือน โดยมีกำลังแรงเป็นระยะๆ ประกอบกับในช่วงกลางเดือนร่องมรสุมได้พาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระยะหนึ่งก่อนเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศพม่า ลาวและเวียดนามตามลำดับ ต่อจากนั้นมีกำลังอ่อนลงและไม่ปรากฏชัด นอกจากนี้ในบางช่วงมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน และอ่าวตังเกี๋ย ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่นเป็นระยะๆ และมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ โดยปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งประเทศในเดือนนี้สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย (2%) อย่างไรก็ตามในเดือนนี้หลายพื้นที่มีปริมาณฝนเฉลี่ยต่ำกว่าค่าปกติโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคกลาง(18%และ13% ตามลำดับ) ประกอบกับจากการที่ประเทศไทยมีปริมาณฝนรายเดือนต่ำกว่าค่าปกติต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ต้นปี ทำให้ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ยังคงต่ำกว่าค่าปกติในทุกภาคและปริมาณฝนสะสมเฉลี่ยทั้งประเทศต่ำกว่าค่าปกติ 20% สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ มีดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ออกประกาศ 09 กรกฎาคม 2557
  ติดต่อเรา
กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th