TMD logo
หน้าแรก สภาพอากาศ ภูมิอากาศ วิชาการ บริการ ประกาศ เกี่ยวกับเรา ผังเว็บไซต์
TMD Facebook TMD Call Center 1182 หน้าภาษาอังกฤษ
ค้นหา
สภาพอากาศ
bullet ภาคเหนือ
bullet ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
bullet ภาคกลาง
bullet ภาคตะวันออก
bullet ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
bullet ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
bullet กรุงเทพมหานคร
bullet  ศัพท์อุตุนิยมวิทยา
bullet  เครื่องคำนวณ
bullet  ทดสอบความรู้
bullet  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
bullet  วิทยุอุตุนิยมวิทยา
bullet  ข่าว-กิจกรรม อต.
bullet  เว็บบอร์ดอุตุนิยมวิทยา
bullet  อินทราเน็ต
bullet  ร้องเรียน-ร้องทุกข์
bullet  แจ้งเบาะแส
bullet  ส่งคำแนะนำ - ติชม
bullet  สงวนลิขสิทธิ์

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
อุตุนิยมวิทยา
เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน
เวลา 10.00-16.00น.
เว้นวันหยุดราชการและ
นักขัตฤกษ์

สงวนลิขสิทธิ์

           ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ตราสัญลักษณ์ ชื่อ วิธีการนำเสนอ และส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซด์นี้ทั้งหมดเป็นสมบัติของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยชอบด้วยกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว และได้รับความคุ้มครองตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 การนำข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ตราสัญลักษณ์ และสารสนเทศต่างๆที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนในลักษณะที่มิได้เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า ผู้จัดทำจะต้องอธิบายถึงแหล่งที่มาของข้อมูล (กรมอุตุนิยมวิทยา)กำกับข้อมูลหรือเนื้อหาไว้ด้วยทุกครั้ง

           ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาห้ามบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์อันมิชอบ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมอุตุนิยมวิทยา การคัดลอกข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ตราสัญลักษณ์ และสารสนเทศต่างๆที่อยู่บนเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ กรมอุตุนิยมวิทยาจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

           ข้อจำกัดในความรับผิดชอบ

           กรมอุตุนิยมวิทยาไม่รับประกันหรือรับรองความถูกต้อง ความครบถ้วน ความบกพร่อง ความล่าช้าของข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากอาจจะมีความผิดพลาดในการจัดพิมพ์ข้อมูลต่าง ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์

           กรมอุตุนิยมวิทยาสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ ข้อมูล บริการ หรือคำอธิบายในเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

  ติดต่อเรา
กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th