แจ้งเบาะแสการกระทำผิดของข้าราชการ
 
ชื่อ:  นามสกุล:
 
อีเมล์:
 
เรื่อง
 
ข้อมูลเบาะแส
 
เอกสารประกอบ (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB):
 
 
 
ท่านสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสการกระทำผิดของ
ข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยาได้ที่

  - website  : www.tmd.go.th
  - e-mail     : personal@tmd.go.th
  - โทรศัพท์  : 0-2399-4023
  - ตู้ปณ.158 ปนศ.บางนา กรุงเทพฯ 10260
  -  กล่องรับความคิดเห็นของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ติดตั้งไว้ในส่วนราชการ