ป้อนค่าต่อไปนี้
* Temperature: * กรุณาใส่ค่าและเลือกหน่วย
* Dewpoint: * กรุณาใส่ค่าและเลือกหน่วย
* ความกดอากาศที่สถานี: * กรุณาใส่ค่าและเลือกหน่วย
   
ผลลัพธ์
Saturated Mixing Ratio: grams per kilogram  
Actual Mixing Ratio: grams per kilogram
Relative Humidity: % มีค่าเกิน 100% กรุณาตรวจสอบค่า Temperature และ Wet-bulb