ป้อนค่าต่อไปนี้
* ความกดอากาศ: * กรุณาใส่ค่าและเลือกหน่วย
   
ผลลัพธ์
ความกดอากาศ: millibars
hecto Pascals
kilo Pascals
mm of mercury (torr)
inc. of mercury  
pounds per square inch