ป้อนค่าต่อไปนี้
* ที่ตั้งละติจูด: องศา [0-180 ํ) * กรุณาใส่ค่าที่ถูกต้อง
ลิปดา [0-60') * กรุณาใส่ค่าที่ถูกต้อง
พิลิปดา [0-60") * กรุณาใส่ค่าที่ถูกต้อง
* ความสูงของกระปุก เมตร * กรุณาใส่ค่า
* ชนิดบาโรมิเตอร์: * กรุณาเลือกรุ่นของบาโรมิเตอร์
* V/Q millibars (hPA) * กรุณาใส่ค่า
* ความผิดประจำเครื่อง: * กรุณาใส่ค่าและเลือกหน่วย
* ความกดอากาศที่อ่านได้: * กรุณาใส่ค่าและเลือกหน่วย
* อุณหภูมิประจำเครื่อง: เซลเซียส * กรุณาใส่ค่า
* อุณหภูมิตุ้มแห้ง: เซลเซียส * กรุณาใส่ค่า
* อุณหภูมิตุ้มเปียก: เซลเซียส * กรุณาใส่ค่า
   
ผลลัพธ์
ความกดอากาศที่อ่านได้: millibars (hPA)  
ความผิดประจำเครื่อง: millibars (hPA)  
อุณหภูมิประจำเครื่อง ......  ํซ millibars (hPA)  
หักแก้หาอุณหภูมิมาตรฐาน millibars (hPA)  
millibars (hPA)  
หักแก้ความถ่วงตามละติจูด millibars (hPA)  
millibars (hPA)  
หักแก้ความถ่วงตามความสูงกระปุก millibars (hPA)  
ความกดอากาศที่ถูกที่กระปุก millibars (hPA)  
หักลงมาระดับน้ำทะเลปานกลาง millibars (hPA)  
ความกดอากาศที่ถูกที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง millibars (hPA)  
Dewpoint: เซลเซียส  
Dewpoint: ฟาเรนไฮต์
Dewpoint: เคลวิน
Relative Humidity: % มีค่าเกิน 100% กรุณาตรวจสอบอุณหภูมิตุ้มแห้งและตุ้มเปียก