ป้อนค่าต่อไปนี้
* Temperature: * กรุณาใส่ค่าและเลือกหน่วย
* Dewpoint: * กรุณาใส่ค่าและเลือกหน่วย
* ความกดอากาศที่สถานี: * กรุณาใส่ค่าและเลือกหน่วย
   
ผลลัพธ์
Saturated Vapor Pressure: millibars (hPA)  
Saturated Vapor Pressure: inc. of mercury  
Saturated Vapor Pressure: mm of mercury  
Saturated Vapor Pressure: hPA  
Saturated Vapor Pressure: kPA  
Saturated Vapor Pressure: lbs per square inch  
Actual Vapor Pressure: millibars (hPA)
Actual Vapor Pressure: inc. of mercury  
Actual Vapor Pressure: mm of mercury  
Actual Vapor Pressure: hPA  
Actual Vapor Pressure: kPA  
Actual Vapor Pressure: lbs per square inch  
Relative Humidity: % มีค่าเกิน 100% กรุณาตรวจสอบค่า Temperature และ Dewpoint