ป้อนค่าต่อไปนี้
* Psychrometer:
* ตุ้มแห้ง: * กรุณาใส่ค่าและเลือกหน่วย
* ตุ้มเปียก: * กรุณาใส่ค่าและเลือกหน่วย
* ความกดอากาศที่สถานี: * กรุณาใส่ค่าและเลือกหน่วย
   
ผลลัพธ์
Dewpoint: เซลเซียส  
Dewpoint: ฟาเรนไฮต์
Dewpoint: เคลวิน
Vapor Pressure: hPA  
Relative Humidity: % มีค่าเกิน 100% กรุณาตรวจสอบอุณหภูมิตุ้มแห้งและตุ้มเปียก
ในการคำนวณค่า Dew Point และ Relative Humidity ของสถานีฯ กรมอุตุนิยมวิทยากำหนดให้ใช้ความกดอากาศเท่ากับ 1000 mb ทุกสถานี