ป้อนค่าต่อไปนี้
* ความเร็วลม: * กรุณาใส่ค่าและเลือกหน่วย
   
ผลลัพธ์
ความเร็วลม: km/h
m/s
mph  
knots
ft/s