อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร

พยากณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วัน | รายปักษ์ | ราย 3 เดือน | รายฤดู | เพื่อพืชและสัตว์เศรษฐกิจระยะ 7 วัน | สถานการณ์ภัยแล้ง

ข้อมูลย้อนหลัง :
พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรราย 3 เดือน
ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560
คาดหมาย
    ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ภาคเหนือ อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ) - - -
  อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ) - - -
  จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดด (ชั่วโมง/วัน)5 - 76 - 86 - 8
  ปริมาณน้ำระเหย (มม./วัน)3 - 43 - 42 - 4
  ปริมาณฝน (มม.) - - -
  จำนวนวันฝนตก (วัน) - - -
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ) - - -
  อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ) - - -
  จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดด (ชั่วโมง/วัน)5 - 86 - 86 - 9
  ปริมาณน้ำระเหย (มม./วัน)3 - 53 - 53 - 6
  ปริมาณฝน (มม.) - - -
  จำนวนวันฝนตก (วัน) - - -
ภาคกลาง อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ) - - -
  อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ) - - -
  จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดด (ชั่วโมง/วัน)5 - 76 - 87 - 9
  ปริมาณน้ำระเหย (มม./วัน)3 - 44 - 54 - 6
  ปริมาณฝน (มม.) - - -
  จำนวนวันฝนตก (วัน) - - -
ภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่ง อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ) - - -
  อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ) - - -
  จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดด (ชั่วโมง/วัน)5 - 67 - 87 - 8
  ปริมาณน้ำระเหย (มม./วัน)3 - 43 - 44 - 5
  ปริมาณฝน (มม.) - - -
  จำนวนวันฝนตก (วัน) - - -
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ) - - -
  อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ) - - -
  จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดด (ชั่วโมง/วัน)4 - 64 - 64 - 8
  ปริมาณน้ำระเหย (มม./วัน)3 - 42 - 42 - 4
  ปริมาณฝน (มม.) - - -
  จำนวนวันฝนตก (วัน) - - -
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ) - - -
  อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ) - - -
  จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดด (ชั่วโมง/วัน)4 - 54 - 66 - 7
  ปริมาณน้ำระเหย (มม./วัน)3 - 43 - 43 - 4
  ปริมาณฝน (มม.) - - -
  จำนวนวันฝนตก (วัน) - - -
ผลกระทบทางการเกษตร
ประเทศไทยตอนบน (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก)

เดือนตุลาคม เป็นช่วงที่เปลี่ยนจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว บริเวณประเทศไทยตอนบนฝนและอุณหภูมิจะลดลงและเริ่มมีอากาศเย็นตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไป เนื่องจากมรสุมตะวันตกฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมประเทศไทยเริ่มเปลี่ยนเป็นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนซึ่งเป็นมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ
เดือนตุลาคม เดือนนี้เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝน เข้าสู่ฤดูหนาว สภาพอากาศจะแปรปรวนเกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย สำหรับในระยะต้นเดือนจะยังคงมีฝนได้บางพื้นที่โดยเฉพาะทางตอนล่างของภาคกลาง และภาคตะวันออก เกษตรกรควรกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ทางด้านการเกษตรและวางแผนการใช้น้ำที่เก็บกักไว้ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงที่มีฝนตกน้อย เนื่องจากปริมาณฝนที่ลดลง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก ตลอดจนข้าวนาปี ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินใบและยอดอ่อนของพืชทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ เนื่องจากในช่วงฤดูฝนวัชพืชจะเจริญเติบโตได้เร็ว เกษตรกรควรกำจัดวัชพืชในสวนให้โล่งเตียน เพื่อให้พื้นดินบริเวณโคนต้นแห้ง โดยเฉพาะไม้ผลที่เตรียมแทงช่อดอกในช่วงฤดูหนาว เช่น ลำไย และลิ้นจี่ เป็นต้น ซึ่งเมื่อสภาพอากาศมีความหนาวเย็นยาวนานและเพียงพอ ก็จะสามารถแทงช่อดอกได้ แม้ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลงแต่เกษตรกรยังคงต้องระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผักต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกซึ่งยังคงมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่ สำหรับในระยะครึ่งหลังของเดือนนี้จะเริ่มเข้าสู่ช่วงต้นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมรสุมดังกล่าวจะพัดเอาความหนาวเย็นจากบริเวณประเทศจีนลงมาทำให้ประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีอากาศแห้ง ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง แต่ความชื้นภายในดินยังคงมีอยู่เนื่องจากระยะที่ผ่านมาเป็นช่วงฤดูฝน หากเกษตรกรต้องการปลูกพืชในระยะนี้ยังคงทำใด้ แต่ควรมีน้ำสำรองให้แก่พืชในระยะเจริญเติบโต โดยเฉพาะช่วงที่พืชผลิดอกออกผล จะเป็นช่วงที่พืชต้องการน้ำมากกว่าระยะอื่นๆ หากพืชได้รับน้ำไม่เพียงพอจะทำให้ต้นพืชเหี่ยว ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ ถ้าขาดน้ำเป็นเวลานานจะทำให้ต้นพืชตาย สูญเสียผลผลิตโดยสิ้นเชิง ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์สำหรับให้ความอบอุ่นในโรงเรือนสำหรับสัตว์เลี้ยงเอาไว้ให้พร้อม และเตรียมจัดทำแผงกำบังลมหนาวให้แก่สัตว์เลี้ยง เพื่อป้องกันสัตว์หนาวเย็น จนอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย สำหรับทางตอนบนของภาคอุณหภูมิในตอนกลางคืนจะเริ่มลดลง เกษตรกรควรให้ความอบอุ่นแก่ตนเอง เพื่อรักษาอุณหภูมิร่างกายไม่ให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็วจนปรับตัวไม่ทัน โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวควรปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ส่วนผู้ที่ปลูกพืชสวนควรคลุมบริเวณโคนต้นพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ ฟางข้าว และหญ้าแห้ง เป็นต้น เพื่อลดการระเหยขอน้ำบริเวณผิวดินและรักษาอุณหภูมิดิน แต่ไม่ควรคลุมจนชิดโคนต้นพืชจนเกินไป เพราะอาจทำให้โรคและศัตรูพืชจากวัสดุที่ใช้คลุมดินลุกลามไปสู่ต้นพืชได้ง่าย สำหรับพื้นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทาน เกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชควรเลือกปลูกพืชที่อายุการเก็บเกี่ยวสั้นและใช้น้ำน้อย เนื่องจากระยะต่อไปจะเป็นช่วงแล้ง ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง พื้นที่ซึ่งสภาพอากาศแห้งและอุณหภูมิสูงกว่า20 องศาเซลเซียส เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรต่างๆในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก เป็นต้น ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากต้นพืชทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ

เดือนพฤศจิกายน ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนน้อยและอากาศเย็นตลอดเดือน จากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและมีกำลังแรงเป็นระยะๆ ซึ่งจะทำให้อุณหภูมิลดลงจนมีอากาศหนาวได้ในบางพื้นที่ โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เดือนพฤศจิกายน เดือนนี้เป็นช่วงต้นฤดูหนาว อุณหภูมิจะเริ่มลดลงในบางพื้นที่ทำให้มีอากาศเย็นในตอนเช้า และอากาศหนาวในบางพื้นที่โดยเฉพาะทางตอนบนของภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและผู้ที่มีโรคประจำตัวควรปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และอาจมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับพืชผลทางการเกษตร สำหรับปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง เกษตรกรควรวางแผนการใช้น้ำที่เก็บกักไว้ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงที่มีฝนตกน้อย นอกจากนี้ เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก ตลอดจนข้าวนาปี ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินใบและยอดอ่อนของพืชทำให้ต้นชะงักการเจริญเติบโตผลผลิตลดลง สำหรับสภาพอากาศที่แห้งเหมาะแก่การระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ย และไรต่างๆในพืชไร่ ไม้ผล พืชผัก และไม้ดอก ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืชทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และอาจทำให้ต้นพืชตายได้ สำหรับไม้ผลที่พักตัว เพื่อรอแตกตาดอกในช่วงฤดูหนาว เช่น ลำไย และลิ้นจี่ เป็นต้น เกษตรกรควรงดให้น้ำ และกำจัดวัชพืชบริเวณโคนต้นให้โล่งเตียน เพื่อให้ดินแห้ง และเมื่อสภาพอากาศมีความหนาวเย็นยาวนานและเพียงพอ พืชจะได้แตกตาดอกได้ เนื่องจากสภาพอากาศที่แห้ง และในบางช่วงอาจมีลมแรง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการเกิดอัคคีภัย โดยทำแนวกันไฟรอบพื้นที่การเกษตร ตลอดจนอาคารบ้านเรือน และโรงเก็บพืชผลทางด้านการเกษตร สำหรับในบางช่วงอาจมีอากาศหนาวเย็นซึ่งจะทำให้ดินมีอุณหภูมิลดลงส่งผลกระทบต่อรากพืชและต้นพืช เกษตรกรควรคลุมดินด้วยวัสดุสีเข้ม เพื่อรักษาอุณหภูมิดิน สำหรับพื้นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทาน หากเกษตรกรต้องการปลูกพืชในระยะนี้ควรเลือกปลูกพืชที่อายุการเก็บเกี่ยวสั้นและใช้น้ำน้อย เนื่องจากระยะต่อไปจะเป็นช่วงแล้ง ปริมาณและการกระจายของฝนจะมีน้อย และเนื่องจากในบางช่วงอุณหภูมิในตอนกลางคืนจะลดลงมากโดยเฉพาะในช่วงที่คลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนผ่าน หรือความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุม ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่โล่งแจ้งตอนกลางคืน เพราะอาจทำให้สัตว์ที่ไม่แข็งแรงเสียชีวิตได้ นอกจากนี้ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ภายในโรงเรือนควรดูแลโรงเรือนให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก จัดทำแผงกำบังลมหนาวให้กับสัตว์เลี้ยง เพื่อป้องกันสัตว์หนาวเย็นจนอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย โดยเฉพาะสัตว์ที่ยังเล็กควรเพิ่มความอบอุ่นภายในโรงเรือน เนื่องจากสัตว์ที่ยังเล็กความต้านทานต่ำ ส่วนในช่วงที่อุณภูมิลดลงจนมีอากาศหนาวเย็น ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรลดปริมาณอาหารลงเนื่องจากอุณหภูมิที่ต่ำจะทำให้สัตว์น้ำกินอาหารได้น้อย อาหารที่เหลือจะทำให้น้ำเน่าเสีย และหากสัตว์น้ำโตได้ขนาดควรทะยอยจับขายไปก่อนบางส่วน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำในช่วงที่มีอุณหภูมิต่ำ เพราะจะทำให้สัตว์น้ำเครียด อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย และควรให้อาหารสัตว์น้ำในช่วงสายหรือช่วงที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นจะทำให้สัตว์น้ำกินอาหารได้มากขึ้น ส่งผลให้สัตว์น้ำแข็งแรงขึ้น และเจริญเติบโตได้ดี

เดือนธันวาคม ปกติบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตลอดเดือนและมีกำลังแรงเป็นระยะๆ ทำให้อุณหภูมิในประเทศไทยตอนบนลดลงและมีอากาศหนาวเย็นทั่วไป โดยเฉพาะทางตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งบริเวณเทือกเขาและยอดดอยจะมีอากาศหนาวจัดได้
เดือนธันวาคม เดือนนี้เป็นช่วงฤดูหนาว อุณหภูมิจะลดลงจนทำให้มีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า และอากาศหนาวในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวควรปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด
สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด เกษตรกรควรคลุมดินด้วยวัสดุสีเข้ม เพื่อรักษาอุณหภูมิดินและรักษาความชื้นภายในดิน ส่วนในบางพื้นที่อาจมีน้ำค้างแข็งในตอนกลางคืน เกษตรกรควรระวังและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับพืชผลทางการเกษตร โดยหลีกเลี่ยงการให้น้ำพืชในช่วงเย็น เพราะเมื่อเกิดน้ำค้างแข็งจะทำให้ท่อลำเลียงน้ำของพืชเสียหาย
เนื่องจากระยะต่อไปจะเป็นช่วงแล้งคือในระยะครึ่งแรกจะเป็นฤดูหนาวและในระยะครึ่งหลังจะเป็นฤดูร้อนปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง เกษตรกรควรวางแผนการใช้น้ำที่เก็บกักไว้ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ในช่วงที่มีฝนตกน้อย
ในช่วงที่บริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมหรือในช่วงที่คลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนที่ผ่านทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิลดต่ำลง ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรลดปริมาณอาหารลง เนื่องจากอุณหภูมิที่ต่ำจะทำให้สัตว์น้ำกินอาหารได้น้อยอาหารที่เหลือจะทำให้น้ำเน่าเสีย และควรให้อาหารสัตว์น้ำในช่วงสายที่มีแดดออกหรือในช่วงที่อุณหภูมิสูงขึ้นจะทำให้สัตว์น้ำกินอาหารได้มากขึ้นการเจริญเติบโตดีขึ้น ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่โล่งแจ้งตอนกลางคืน เพราะจะทำให้สัตว์ที่ไม่แข็งแรงตายได้ ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ในโรงเรือนควรทำแผงกำบังลมหนาวให้กับสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะสัตว์ที่ยังเล็กควรเพิ่มดวงไฟภายในโรงเรือนเพื่อเพิ่มความอบอุ่น ป้องกันสัตว์เลี้ยงหนาวเย็นจนอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย
เนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งประกอบกับบางช่วงอาจมีลมแรง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการเกิดอัคคีภัยโดยทำแนวกันไฟรอบพื้นที่เพาะปลูก อาคารบ้านเรือน และโรงเก็บพืชผลทางด้านการเกษตร โดยเฉพาะบริเวณสวนยางพาราเพราะไฟจะลุกลามได้ง่าย นอกจากนี้ควรหลีกเลี้ยงการจุดไฟเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เนื่องจากในฤดูหนาวอากาศจะจมตัวควันไฟจะไม่สามารถลอยขึ้นไปในบรรยากาศได้แต่จะแผ่ปกคลุมบริเวณใกล้เคียงทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และเป็นอุปสรรคต่อการใช้รถใช้ถนน
ในช่วงฤดูหนาวอากาศจะแห้งเหมาะแก่การระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรชนิดต่างๆ ในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผักต่างๆ ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืชทำให้ต้นพืชทรุดโทรม ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ และเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคพืช และพืชเจริญเติบโตผิดปกติได้ เช่น โรคราดำในมะม่วง ใบอ่อนงิกงอ และร่วงหล่น เป็นต้น
สำหรับไม้ผลที่ออกดอกในช่วงฤดูหนาว เช่น ลำไยและลิ้นจี้ เป็นต้น เกษตรกรควรกำจัดวัชพืชภายในสวนให้โล่งเตียนเพื่อให้ดินบริเวณโคนต้นแห้ง งดให้น้ำเพื่อให้ต้นเตรียมแตกตาดอก เมื่ออากาศมีอุณหภูมิต่ำและยาวนานเพียงพอ พืชก็จะสามารถออกดอกได้ และเมื่อเห็นดอกชัดเจนและเพียงพอ เกษตรกรจึงค่อยให้น้ำ โดยให้ในปริมาณที่น้อยก่อนแล้วค่อยเพิ่มปริมาณขึ้น
ในช่วงฤดูหนาวปริมาณการระเหยของน้ำจากมากขึ้น เกษตรกรควรให้น้ำแก่พืชอย่างเพียงพอ และคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อลดการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน รักษาความชื้นภายในดิน แต่ไม่ควรคลุมให้ชิดบริเวณโคนต้นมาก เพราะจะทำให้โรคและศัตรูพืชลุกลามสู่โคนต้นพืชได้
สำหรับบางช่วงจะมีหมอกในตอนเช้า โดยเฉพาะในช่วงที่บริเวณความกดออากาศต่ำ มีกำลังอ่อนลง และมีลมใต้พัดเข้าสู่ฝั่ง เกษตรกรควรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง

ภาคใต้

ร่องความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกจะเลื่อนลงไปพาดผ่านบริเวณภาคใต้ และอ่าวไทยในช่วงครึ่งหลังของเดือน ทำให้บริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นและคาดว่ามีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยจากทะเลจีนใต้ตอนกลาง ต่อเนื่องลงมาจนถึงอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้ได้
เดือนตุลาคม เดือนนี้เป็นช่วงเปลี่ยนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับร่องความกดอากาศต่ำได้เริ่มเลื่อนลงมาผาดผ่านภาคใต้ตอนบนในบางช่วงทำให้บริเวณภาคใต้ตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณจังหวัด เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยขุดลอกคูคลอง ทางระบายน้ำออกจากพื้นที่เพาะปลูกอย่าให้ตื้นเขิน รวมทั้งขุดลอกสันดอนปากแม่น้ำ เพื่อป้องกันน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่เพาะปลูก และอาคารบ้านเรือน และเตรียมวางแผนอพยพสัตว์เลี้ยง และอาหารสัตว์ ผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนพันธุ์พืช ไปใว้ในที่สูงน้ำท่วมไม่ถึง สำหรับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกในพื้นที่อื่นๆตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไปจะเป็นช่วงฤดูฝน โดยปริมาณและการกระจายของฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้น เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา โดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกติดต่อกันทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เหมาะแก่การระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผักต่างๆ เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคใบยางร่วงลูกยางเน่าในยางพารา เป็นต้น ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อ เพราะจะทำให้สภาพน้ำเปลี่ยน สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย และหลังจากฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อให้น้ำผสมเป็นเนื้อเดียวกันป้องกันน้ำแยกชั้น และยังเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้แก่น้ำ สำหรับในช่วงที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรงโดยเฉพาะในระยะครึ่งหลังของเดือนนี้ คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งควรระวังและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ส่วนชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และในช่วงที่มีคลื่นลมแรง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง โดยติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศเกษตร และประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มมีกำลังอ่อนลง โดยเฉพาะในระยะครึ่งหลังของเดือนทำให้ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีปริมาณและการกระจายของฝนลดลงกว่าช่วงที่ผ่านมา เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ในพืชสวนและพืชผัก ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินใบและยอดอ่อนของพืชทำให้ต้นชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ รวมทั้งเตรียมกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ทางด้านการเกษตร เพื่อจะได้มีน้ำใช้ในช่วงที่มีฝนตกน้อย แม้จะมีฝนลดลงแต่ความชื้นในดินยังคงมีสูง เกษตรกรยังคงต้องระวังการระบาดของโรคที่เกิดจากเชื้อราบริเวณรากและโคนต้นพืช โดยเฉพาะโรครากเน่าโคนเน่า ในพืชสวน พืชผัก และ ไม้ดอก ไว้ด้วย

ส่วนภาคใต้จะยังคงมีฝนตกชุก โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกของภาค จากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและร่องความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านภาคใต้และอ่าวไทย
เดือนพฤศจิกายน เดือนนี้เป็นช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นด้านรับลมมรสุมดังกล่าวจะมีปริมาณและการกระจายของฝนมากกว่าทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก ประกอบกับร่องความกดอากาศต่ำได้เลื่อนลงมาผาดผ่านภาคใต้ตอนบนและตอนกลางในบางช่วงทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้บางพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงที่ร่องความกดอากาศต่ำมีกำลังแรง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยขุดลอกคูคลอง ทางระบายน้ำออกจากพื้นที่เพาะปลูกอย่าให้ตื้นเขิน รวมทั้งขุดลอกสันดอนบริเวณปากแม่น้ำ เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก ป้องกันน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่เพาะปลูก และที่อยู่อาศัย สำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้สัตว์ อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยง ไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อ เพราะจะทำให้สภาพน้ำเปลี่ยน สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย และควรจัดเตรียมวัสดุสำหรับกั้นขอบบ่อและอุปกรณ์สำหรับสูบน้ำเอาไว้ให้พร้อมใช้งาน ส่วนชาวสวนผลไม้ควรดูแลสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้นสะสมภายในสวน และแสงแดดส่องได้ทั่วถึงเพื่อให้ดินแห้งเร็ว ป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา นอกจากนี้ไม่ควรกองสุมวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เปลือกและผลไม้ที่เน่าเสียไว้ในบริเวณสวน แต่ควรนำไปกำจัด โดยเผาหรือฝังให้ลึก เพื่อไม่ให้เป็นที่อาศัยหลบซ่อนของโรคและศัตรูพืช โดยเฉพาะโรครากเน่าโคนเน่าที่มักระบาดในช่วงที่ดินมีความชื้นสูง สำหรับในช่วงที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรง คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากคลื่นลมแรงซัดเข้าหาฝั่ง ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่งควรระวังและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหากสัตว์น้ำโตได้ขนาดควรทะยอยจับขายไปก่อนบางส่วน เพื่อลดความเสียงที่อาจเกิดขึ้น สำหรับชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และในช่วงที่มีคลื่นลมแรง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง โดยติดตามข่าว พยกรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ข่าวพยากรณ์อากาศเกษตร และประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด ส่วนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง เกษตรกรควรวางแผนการใช้น้ำที่เก็บกักไว้ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงที่ มีฝนตกน้อย

สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกส่วนมากในช่วงครึ่งแรกของเดือนโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกของภาค เนื่องจากมีอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย อย่างไรก็ตามในเดือนนี้อาจมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยได้โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่าง
เดือนธันวาคม เป็นช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาคใต้ฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นด้านรับลมมรสุมดังกล่าวจะมีปริมาณและการกระจายของฝนมากกว่าทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้บางพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงที่ร่องความกดอากาศต่ำได้เลื่อนลงมาผาดผ่านและมีกำลังแรง เกษตรกรจึงควรเฝ้าระวังสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ไว้ด้วย โดยขุดลอกคูคลอง ทางระบายน้ำ ตลอดจนสันดอนปากแม่น้ำอย่าให้ตื้นเขิน น้ำไหลได้สะดวก เพื่อป้องกันน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร อาคารบ้านเรือน และโรงเก็บพืชผลทางการเกษตร
สำหรับทางตอนบนของภาคจะมีอากาศเย็น เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย และในบางช่วงอาจมีหมอกในตอนเช้า เกษตรกรควรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง
สำหรับในช่วงที่มีฝนตกติดต่อกันทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง ชาวสวนควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ในพืชสวน เช่น เงาะ ทุรียน ลองกอง กาแฟ และยางพารา เป็นต้น โดยดูแลสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้นในบริเวณสวน และดูแลทรงพุ่มให้แสงแดดส่องได้ทั่วถึง เพื่อลดความชื้นภายในทรงพุ่ม ป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่นโรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคราสนิมในกาแฟ โรคใบยางร่วงลูกยางเน่าในยางพารา โรคราสีชมพูใน กองกอง เป็นต้น รวมทั้งเก็บกวาดใบและกิ่งที่เป็นโรคไปทำลาย เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของโรคและศัตรูพืช
ในช่วงที่มีฝนตก เกษตกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อ เพราะจะทำให้สภาพน้ำเปลี่ยน สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย และหากสัตว์น้ำโตได้ขนาดควรทะยอยจับขายไปบางส่วน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
สำหรับในช่วงที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรง คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากคลื่นลมแรงซัดเข้าหาฝั่ง ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่งควรระวังและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น สำหรับชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และในช่วงที่ทะเลมีคลื่นลมแรง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง โดยติดตามข่าว พยกรณ์อากาศ ข่าวพยากรณ์อากาศเกษตร และประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา จากกรมอุตุนิยมวิทยา อย่างใกล้ชิด
ส่วนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง เกษตรกรควรวางแผนการใช้น้ำที่เก็บกักไว้ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงที่มี ฝนตกน้อย

ออกประกาศ วันที่ 03 ตุลาคม 2560