อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร

พยากณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วัน | รายปักษ์ | ราย 3 เดือน | รายฤดู | เพื่อพืชและสัตว์เศรษฐกิจระยะ 7 วัน | สถานการณ์ภัยแล้ง

ข้อมูลย้อนหลัง-- :
พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อสัตว์เลี้ยงและสัตว์น้ำ
ระหว่างวันที่ 16 - 22 ตุลาคม 2560
ผลกระทบต่อพืชและสัตว์เศรษฐกิจ

ระยะนี้บริเวณประเทศไทยจะเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว สภาพอากาศจะแปรปรวน โดยจะมีฝนตกสลับกับมีแดดออกในบางวัน เกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย สำหรับระยะต่อไปจะเป็นฤดูหนาว เกษตรกรควรจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์สำหรับกันหนาวและให้ความอบอุ่นแก่ตนเองเอาไว้ให้พร้อม ส่วนปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลงโดยเริ่มจากทางตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกษตรกรควรกักเก็บน้ำและวางแผนการใช้น้ำที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงที่มีฝนตกน้อย สำหรับเกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชในช่วงนี้ยังคงทำได้เนื่องจากความชื้นในดินยังคงมีอยู่ แต่ควรมีน้ำสำรองให้กับพืชในช่วงเจริญเติบโตและช่วงผลิดอกออกผล เพราะหากพืชได้รับน้ำไม่เพียงพอจะทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง ถ้าขาดน้ำจะทำให้สูญเสียผลผลิตโดยสิ้นเชิง ส่วนในบางช่วงอาจมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาสูงๆขณะลมแรง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้ง ขณะฝนฟ้าคะนอง
สำหรับเกษตรกรที่สัตว์เลี้ยงสัตว์ ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย เนื่องจากระยะต่อไปจะเป็นช่วงฤดูหนาว ในบางช่วงอาจมีลมแรงโดยเฉพาะในช่วงที่บริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมา เกษตรกรควรจัดทำแผงกำบังลมหนาวให้กับสัตว์เลี้ยงเพื่อป้องกันลมโกรกโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ทำให้สัตว์เลี้ยงหนาวเย็น รวมทั้งจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์สำหรับเพิ่มความอบอุ่นภายในโรงเรือนเอาไว้ให้พร้อมใช้งาน โดยเฉพาะสัตว์ที่ยังเล็กไม่ควรปล่อยให้อยู่กลางแจ้งในตอนกลางคืน เพราะอาจทำให้เสียชีวิตได้ และควรจัดเตรียมน้ำกินสำหรับสัตว์ และอาหารสำหรับเลี้ยงสัตว์เอาไว้ให้พร้อม เนื่องจากในช่วงฤดูหนาวปริมาณน้ำจะระเหยมาก ทำให้ผิวดินแห้ง หญ้าอาหารสัตว์อาจเหี่ยวแห้งตาย ส่วนในบางช่วงอาจมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง โดยเฉพาะในช่วงแรกที่บริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุม เกษตรกรควรซ่อมแซมโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ให้มีมั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่โล่งขณะฝนฟ้าคะนอง
ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ระยะนี้บางช่วงอาจมีฝนตกโดยเฉพาะในช่วงแรกที่บริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุม หลังจากฝนตกใหม่ เกษตรกรควรเปิดเครื่องตีน้ำ เพื่อให้น้ำผสมเป็นเนื้อเดียวกัน ป้องกันน้ำในระดับบนและน้ำในระดับที่ลึกลงไปแยกชั้น และการเปิดเครื่องตีน้ำจะเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ และหลังจากมีฝนตกอุณหภูมิจะลดลง เกษตรกรควรลดปริมาณอาหารของสัตว์น้ำ เพื่อป้องกันอาหารเหลือทำให้น้ำเน่าเสีย เนื่องจากอุณหภูมิที่ลดลงจะทำให้สัตว์น้ำกินอาหารได้น้อยลง แต่ควรให้อาหารในช่วงที่อุณหภูมิสูงขึ้น ในช่วงสายและเที่ยงแทนจะทำให้สัตว์น้ำกินอาหารได้ดีขึ้น ระยะนี้หากสัตว์น้ำโตได้ขนาดควรทยอยจับขายไปก่อนบางส่วน เพื่อลดความเสี่ยงต่อผลกระทบของสภาพอากาศที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาว อนึ่ง ในช่วงที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรง คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งควรระวังและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ออกประกาศ วันที่ 16 ตุลาคม 2560