อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร

พยากณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วัน | รายปักษ์ | ราย 3 เดือน | รายฤดู | เพื่อพืชและสัตว์เศรษฐกิจระยะ 7 วัน | สถานการณ์ภัยแล้ง

ข้อมูลย้อนหลัง :
สถานการณ์ภัยแล้ง ณ วันที่ 01 พฤศจิกายน 2560
ปริมาณฝนสะสม
ปริมาณฝนสะสม
ปริมาณฝนสะสม 1 – 31 ตุลาคม 2560 ประเทศไทยมีปริมาณฝนสะสมมากกว่า 150 มม. เป็นส่วนมาก เว้นแต่บริเวณที่มีสีเขียวและสีเขียวอ่อน ในบางพื้นที่ด้านตะวันออกของภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบางพื้นที่ของภาคใต้ตอนบน ที่มีฝนสะสมน้อยกว่า 150 มม. ซึ่งสอดคล้องกับค่าดรรชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. ที่แสดงถึงความชื้นที่ดินสะสมไว้ พบว่าบริเวณดังกล่าวมีสีแดงและสีส้ม ซึ่งเป็นบริเวณที่มีความชื้นในดินไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืชที่มีระบบรากตื้น เกษตรกรต้องให้น้ำเพิ่มเติม ส่วนบริเวณที่มีสีเขียวและสีเหลืองเป็นบริเวณที่ความชื้นที่ดินสะสมเพียงพอต่อความต้องการของพืช สำหรับค่าดรรชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 60 ซม. ซึ่งมีสีเขียวและสีเหลือง แสดงถึงความชื้นในดินมีเพียงพอกับพืชที่มีระบบรากลึก
สมดุลน้ำ
สมดุลน้ำ
สมดุลน้ำระหว่างวันที่ 25 – 31 ตุลาคม 2560 บริเวณที่มีสีเขียวและสีฟ้า เป็นบริเวณที่มีปริมาณฝนมากกว่าการคายระเหยน้ำของพืช ซึ่งจะเป็นผลดีแก่พืชในระยะนี้ ส่วนบริเวณอื่นๆ ที่มีสีส้ม เป็นบริเวณที่ปริมาณฝนที่ตกไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช เกษตรกรจะต้องให้น้ำเพิ่มเติม