อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร

พยากณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วัน | รายปักษ์ | ราย 3 เดือน | รายฤดู | เพื่อพืชและสัตว์เศรษฐกิจระยะ 7 วัน | สถานการณ์ภัยแล้ง

สำหรับพิมพ์ 
พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรปักษ์แรก เดือนพฤศจิกายน 2560
ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2560
สภาวะอากาศ     ในระยะครึ่งแรกของเดือนพฤศจิกายน บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ โดยจะมีกำลังปานกลางเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน อ่าวไทย และภาคใต้ นอกจากนี้ร่องมรสุมจะพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนกลางในบางช่วง ลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลง และเริ่มมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้ ยังคงมีฝนตกหนาแน่น โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันจะมีกำลังอ่อนลง โดยจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างคลื่นลมจะมีกำลังแรงขึ้นและจะมีคลื่นสูง 2 – 3 เมตรในบางช่วง
คำเตือน     ในระยะครึ่งแรกของเดือนนี้ มักจะมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตกหรือทะเลจีนใต้ แล้วมีโอกาศสูงที่จะเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้หรือเคลื่อนผ่านบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งจะทำให้มีฝนตกหนาแน่น กับมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ โดยเฉพาะภาคใต้ และอาจเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งตามบริเวณชายฝั่งของภาคใต้ฝั่งตะวันออก จึงขอให้เกษตรกรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย
ผลกระทบทางการเกษตร     ระยะนี้เป็นช่วงต้นฤดูหนาว สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวน เกษตรกรควรดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย หากร่างกายปรับตัวไม่ทัน สำหรับบริเวณที่ถูกน้ำท่วม หากระดับน้ำลดลงแล้ว เกษตรกรควรรีบฟื้นฟูสภาพสวนและแหล่งน้ำให้ใช้ได้ดีดังเดิม ส่วนพื้นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทานในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก หากเกษตรกรต้องการปลูกพืชในระยะนี้ ควรวางแผนการใช้น้ำให้เพียงพอตลอดอายุพืช เนื่องจากระยะต่อไปปริมาณฝนจะมีน้อย
     
ไม้ผล ระยะนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกชุก ชาวสวนควรดูแลบริเวณสวนผลไม้ให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้นภายในสวนป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา รวมทั้งหลีกเลี่ยงการกองสุมวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไว้ในบริเวณสวนเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของโรคและศัตรูพืช
     
สัตว์เลี้ยง ในช่วงที่บริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน อุณหภูมิจะลดลงทำให้มีอากาศหนาวเย็น เกษตรกรควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์หนาวเย็นจนอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย และหากพบสัตว์ตัวที่ป่วยควรรีบคัดแยกออกจากกลุ่มแล้วรักษา เพื่อไม่ให้
     เชื้อโรคแพร่ไปยังตัวอื่นๆ
     
สัตว์น้ำ บริเวณชายฝั่งของภาคใต้ฝั่งตะวันออกอาจมีคลื่นลมแรง โดยเฉพาะในช่วงที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรงขึ้น ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่งควรระวังและป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
ออกประกาศ 01 พฤศจิกายน 2560