อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร

พยากณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วัน | รายปักษ์ | ราย 3 เดือน | รายฤดู | เพื่อพืชและสัตว์เศรษฐกิจระยะ 7 วัน | สถานการณ์ภัยแล้ง

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรรายฤดู
ฤดูฝน 2560 ระหว่างเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2560
ฤดูร้อน 2560 ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2560