กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2563 ดร.สุกันยาณี ยะวิญชาญ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นผู้แทน กรมอุตุนิยมวิทยา เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานภายใต้ศูนย์ภูมิอากาศแห่งเอเปค ประจำปี 2563 (2020 APCC Working Group) ทาง Video Conference ณ ห้องประชุมมรกต อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา ระหว่าง เวลา 09.00 - 11.00 น. ตามเวลาประเทศไทยการประชุมดังกล่าว ศูนย์ภูมิอากาศแห่งเอเปค (APCC) สาธารณรัฐเกาหลี ได้เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดขึ้น เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์วิจัย และกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ APCC การคาดหมายลักษณะภูมิอากาศในแต่ละเขตเศรษฐกิจเอเปค และรับทราบข้อคิดเห็นของสมาชิก APCC เพื่อปรับปรุงผลผลิตและบริการด้านภูมิอากาศของ APCC ให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งพิจารณาความร่วมมือที่เป็นไปได้ระหว่างสมาชิก และการจัดทำรายงานสถานะภูมิอากาศของภูมิภาคเอเปค เพื่อให้ประเด็นทางด้านภูมิอากาศเป็นที่รับทราบและถูกนำไปใช้ประกอบการพิจารณาในกระบวนการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น ในการนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ร่วมนำเสนอรายงานสถานะเกี่ยวกับการคาดหมายลักษณะภูมิอากาศและการให้บริการด้านภูมิอากาศของประเทศไทย รวมทั้งสถานะของปรากฎการณ์ภูมิอากาศรุนแรงที่ประเทศไทยได้เผชิญในรอบปี ต่อที่ประชุมครั้งนี้ด้วยโดยมีผู้แทนของเขตเศรษฐกิจเอเปคที่เป็นสมาชิกของ APCC Working Group เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย มาเลเซีย (ประธาน) ออสเตรเลีย แคนาดา อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ จีนไทเป ไทย และ ศูนย์ภูมิอากาศแห่งเอเปค (APCC) สาธารณรัฐเกาหลีภาพ : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ข่าว : กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
18 กันยายน 2563