กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นายสมภพ วงศ์วิไล ผู้อำนวยการกองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา และนางสาวธีราภรณ์ ศรีชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการจัดทำหลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนภาครัฐไปสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) โดยมีนางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช) ณ ห้อง ชั้น 3 โรงแรมโกลเด็น ทิลิป ซฟฟอริน กรุงเทพมหานคร
การจัดทำหลักสูตรอบรมครั้งนี้ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการสร้างเสริมสมรรถนะดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ การปรับเปลี่ยนกระบวนงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการออกแบบเชื่อมโยงงานบริการดิจิทัลภาครัฐ (Digital Service Solution) โดยนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับประสบการณ์ที่ดี มีมาตรฐานและประสิทธิภาพจากการบริการภาครัฐต่าง ๆ ซึ่งการฝึกอบรม “หลักสูตรผู้บริหารดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” และ “หลักสูตรการออกแบบเครื่องมือดิจิทัล (Digital Solution)” ภายใต้โครงการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนภาครัฐไปสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) ประจาปี 2563 ผู้เข้าอบรมทุกท่านคงจะได้รับสาระความรู้ด้านวิชาการในการบริหารเชิงกลยุทธ์ เพื่อการปรับเปลี่ยนภาครัฐไปสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation)ภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี

25 พฤศจิกายน 2563