กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายปรเมศร์ อมาตยกุล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มอบหมายให้ นายประเสริฐ ปุราถานัง ผุ้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ ร่วมประชุมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการกำกับติดตามและประเมินผล"แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" กิจกรรมการประชุมเตรียมการฝึกและทดสอบแผนปฏิบัติการ (CPX) เรื่องการแก้ปัญหาการบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือประชาชนและปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในพื้นที่ ประจำปี 2564 ห้วงการฝึก 14 - 18 มิถุนายน 25564 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมเตรียมการฝึกและทดสอบแผนปฏิบัติการในการจำลองสถานการณ์ เหตุการณ์ภัยคุกคามที่สอดคล้องความเป็นจริงในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องติดตามสถานการณ์ชั้น 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานีภาพ/ข่าว : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
14 มิถุนายน 2564