กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายบรรลือศักร ปิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร ร่วมมอบทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จังหวัดพิจิตร โดยกรมการพัฒนาชุมชน จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบท เพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน อายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปี ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสในชนบท นำโดยนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตรภาพ/ข่าว : สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิจิตร

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
16 มิถุนายน 2564