กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. นายณัทพล ไชยทอง ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล ร่วมประชุมออนไลน์การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กรณีอุทกภัย) โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมฯ จากห้องประชุมราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VCS) เพื่อติดตามและเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม เพื่อวางแนวทางและปรับแผนเผชิญเหตุอุทกภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เน้นการประสานการทำงานร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ทุกจังหวัดใช้ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา หรือหน่วยงานด้านการพยากรณ์อากาศ และหน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำ นำมาวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ภัยในระดับพื้นที่ พร้อมปรับแผนเผชิญเหตุให้เหมาะสมกับสถานการณภาพ/ข่าว : สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
15 กันยายน 2564