กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 15.30 น.ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาได้รับรางวัลประเภทบรูณาการข้อมูลเพื่อการบริการ ผลงานระบบบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำ ณ ห้องประชุมมรกต ชั้น 2 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยารางวัลเลิศรัฐ ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของกรมอุตุนิยมวิทยา ที่แสดงให้เห็นถึงการร่วมกันพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำที่ดี เพื่อให้ภารกิจงานบรรลุตามเป้าหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรและประชาชนต่อไป

16 กันยายน 2564