กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ รองอธิบดีฝ่ายปฏิบัติการ เป็นประธานในพิธี เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนและกำหนดแนวทางการพัฒนาการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมอุตุนิยมวิทยา” ซึ่งจัดโดย สถาบันอุตุนิยมวิทยา นำคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 23 คน ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ รับทราบผลการประเมิน PMQA 4.0 ปี 2564 และทบทวนการดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการ หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้คณะทำงานฯ มีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และการประเมินตนเอง ปี 2565 ตลอดจนวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการพัฒนากรมอุตุนิยมวิทยา ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 3 ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมฟิฟธ์จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี05 สิงหาคม 2565