กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

วันนี้ (21 ก.ย. 2565) เวลา 10.25 น. ณ สยามคูโบต้าฟาร์ม อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ดร. ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านอุตุนิยมวิทยาและเทคโนโลยีการเกษตร ระหว่าง กรมอุตุนิยมวิทยา กับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมี นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ลงนาม ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ และนายรัชกฤต สงวนชีวิน Business Value Creation Division Manager ร่วมลงนามเป็นพยาน

ดร. ชมภารี อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กล่าวว่า กรมอุตุนิยมวิทยามีความยินดีที่ได้มาร่วมมือกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ในวันนี้ โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งสองหน่วยงานก็ได้ร่วมกันทำงาน ถ่ายทอดความรู้ เชื่อมโยงและสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อภาคเกษตรกร เพื่อใช้วางแผนทำการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตให้ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาจะเป็นหน่วยงานตั้งต้นที่ให้บริการข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา ไม่ว่าจะเป็นการพยากรณ์อากาศ การแจ้งเตือนสภาพอากาศร้าย น้ำท่วม หรือภัยแล้ง ด้านบริษัทสยามคูโบต้าฯ จะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปต่อยอดและถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในการวางแผนด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตให้ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและสิ่งแวดล้อม ที่จะเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของเกษตรกรไทย และประเทศไทยในเวทีโลก

การลงนามในวันนี้จึงถือว่าเป็นการยกระดับการบูรณาการความร่วมมือด้านอุตุนิยมวิทยาและเทคโนโลยีการเกษตรให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยที่บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานของทั้งสองฝ่ายที่จะได้ร่วมกันแบ่งปันข้อมูล และเปลี่ยนองค์ความรู้ เสริมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาคเกษตรกร ซึ่งมีความสำคัญต่อความมั่นคงและการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่งอีกในมิติหนึ่ง อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กล่าวสรุปภาพ : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี
21 กันยายน 2565