กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 นายนัฐวุฒิ แดนดี ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

ร่วมแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการปรับปรุงสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว ระยะที่ 1 และ 2 เพื่อตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี เพื่อให้ผลการตรวจราชการมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และครบถ้วน เป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยสั่งการข้องผู้บังคับบัญชาต่อไปข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : พลากร เวียงดอนก่อ


15 มีนาคม 2562