ข่าวอุตุนิยมวิทยา


ฉบับที่ 3/2560
กรมอุตุนิยมวิทยา จัดสัมมนาวิชาการในวันอุตุนิยมวิทยาโลก 2560
        วันที่ 23 มีนาคม 2560 กรมอุตุนิยมวิทยา จัดสัมมนาวิชาการในวันอุตุนิยมวิทยาโลก 2560 ภายใต้แนวคิด “พระปรีชาด้านอุตุนิยมวิทยาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ และพระปรีชาสามารถที่ทรงนำความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยามาช่วยประชาชนตลอด 70 ปี แห่งการครองราชย์ นอกจากนี้ มีการจัดเสวนาและนิทรรศการภายใต้หัวข้อเรื่องที่องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกกำหนดไว้ในปีนี้ว่า “Understanding Clouds” การนำเสนอผลงานและความก้าวหน้าของกรมอุตุนิยมวิทยา ในด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสารดิจิทัลทางอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ การบริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และแผ่นดินไหวผ่าน Web API กรมอุตุนิยมวิทยา โดยมีนายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพฯ
        ในวันที่ 23 มีนาคม ของทุกปี องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization : WMO) พร้อมด้วยประเทศสมาชิก รวมทั้งชุมชนอุตุนิยมวิทยาทั่วโลกจะร่วมกันเฉลิมฉลอง “วันอุตุนิยมวิทยาโลก” ซึ่งถือเป็นวันระลึกถึงการก่อตั้งองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก เมื่อปี พ.ศ. 2493 ในปีนี้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการทำความเข้าใจเมฆ โดยกำหนดหัวข้อไว้ว่า “Understanding Clouds” กรมอุตุนิยมวิทยาในฐานะประเทศสมาชิกองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ได้จัดงานสัมมนาวิชาการในวันอุตุนิยมวิทยาโลก 2560 ภายใต้แนวคิด “พระปรีชาด้านอุตุนิยมวิทยาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช” และ “มุมมอง...ของก้อนเมฆ (Understanding Clouds)” ในปีนี้ ถือเป็นปีพิเศษที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้น้อมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงนำความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยามาช่วยประชาชน โดยทรงศึกษาลักษณะอากาศประจำวัน ทรงใช้ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทุกเช้า ในประเทศ รวมทั้งจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ร่วมกับข้อมูลจากต่างประเทศที่ทรงค้นคว้า มาประกอบ มีพระราชวินิจฉัยและพระราชทานคำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันภัยธรรมชาติที่อาจก่อความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และนิทรรศการภายใต้หัวข้อเรื่องที่องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกกำหนดไว้ในปีนี้ว่า “Understanding Clouds” ซึ่งการทำความเข้าใจ ในเรื่องเมฆ สภาพอากาศและปรากฏการณ์ทางภูมิอากาศ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ การพยากรณ์อากาศ การคาดการณ์ สภาพอากาศ การสร้างแบบจำลองผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต และเป็นพันธกิจหลักของกรมอุตุนิยมวิทยา ในการให้บริการด้านการพยากรณ์อากาศ สภาพอากาศ ภูมิอากาศ และการเตือนภัยสภาพอากาศร้าย เพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และสนับสนุนการตัดสินใจของรัฐบาล
        โดยการสัมมนาวิชาการวันอุตุนิยมวิทยาโลก 2560 ในครั้งนี้ ประกอบด้วย การเล่าเรื่องด้วยสารคดีสั้น“พระปรีชาด้านอุตุนิยมวิทยาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” การบรรยายพิเศษ เรื่อง “กรมอุตุนิยมวิทยา ในยุคดิจิทัล” โดยนายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา การเสวนา เรื่อง “ที่สุดแห่งความประทับใจผู้ถวายงานรัชกาลที่ ๙” โดย ดร.สมิทธ ธรรมสโรช อดีตอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา นายธีระนันท์ รักตะบุตร อดีตรองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมอุตุนิยมวิทยา และดร.สงกรานต์ อักษร รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมอุตุนิยมวิทยา และเรื่อง “มุมมอง...ของก้อนเมฆ” โดยนางสาวหนึ่งฤทัย ตันติพลับทอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร พล.อ.ต.อภิสฤษฎิ์ วริทธิ์ธรนิรุช ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ กรมควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ นายวิเชียร สิงห์นฤหล้า ผู้แทนภาคประชาชน นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา และนายบรรดาล ทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการตรวจอากาศ สำนักตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์อันจะนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความปลอดภัย นอกจากนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์ รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำมาปรับปรุงผลผลิตและการบริการของกรมอุตุนิยมวิทยาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครอบคลุมทุกๆ ด้านยิ่งขึ้น
  กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรฐกิจและสังคม
23 มี.ค. 60


 23 มี.ค. 60 กรมอุตุนิยมวิทยา จัดสัมมนาวิชาการในวันอุตุนิยมวิทยาโลก 2560
 15 มี.ค. 60 กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ “พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย” เตือนระวังพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง
 08 มี.ค. 60 กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ การเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2560