ข่าวอุตุนิยมวิทยา


ฉบับที่ 4/2559
กรมอุตุนิยมวิทยา ลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact: IP) โครงการระบบเครือข่าย สมรรถนะสูง ตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ และโครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศ ด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ระยะที่ 1)
       เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ร่วมลงนามในพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact: IP) สำหรับโครงการระบบเครีอข่ายสมรรถนะสูง ตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ และโครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ระยะที่ 1 )เป็นโครงการนำร่องสำหรับปีงบประมาณ 2559 เพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
       
        สืบเนื่องจาก กรมอุตุนิยมวิทยาได้จัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการระบบเครือข่ายสมรรถนะสูง ตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ ปีงบประมาณ 2559-2561 และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ( ระยะที่1 ) และกรมฯ ได้คัดเลือกเป็นโครงการนำร่องสำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยใช้ข้อตกลงคุณธรรม ( Integrity Pact: IP ) ตามมติคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) และมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาได้ลงนามสัญญาสำหรับโครงการจัดหา พร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายสมรรถนะสูงดังกล่าว กับ บริษัท เอเชียแมท จำกัด ตามสัญญาเลขที่ 79/2559 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2559 และ โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ( ระยะที่ 1 ) กำลังดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้การดำเนินการโครงการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลตามมติคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ( คตช. ) และมติคณะรัฐมนตรี จึงได้จัดให้มีพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม ( Integrity Pact: IP ) ที่ดำเนินการภายใต้กระบวนการที่กำหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตลอดจนความร่วมมือป้องกันและต่อต้านทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อการใช้เงินงบประมาณอย่างคุ้มค่าและปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
        การลงนามครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา นายเกียรติ เกริกการกิจ ผู้จัดการ ฝ่ายขาย บริษัทเอเชียเมท จำกัด ดร.ชวลิต ทิสยากร ผู้สังเกตการณ์ นายเขมทัด สุคนธสิงห์ ผู้สังเกตการณ์ นายวิเศษฎ์ ตันติเอมอร ผู้สังเกตการณ์ และนายอมรยศ พานิช ผู้สังเกตการณ์ โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร และสื่อมวลชน มาร่วมเป็น สักขีพยาน ในการลงนามข้อตกลงคุณธรรม ( Integrity Pact: IP )
       
  กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
20 เม.ย. 59


 20 เม.ย. 59 กรมอุตุนิยมวิทยา ลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact: IP) โครงการระบบเครือข่าย สมรรถนะสูง ตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ และโครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศ ด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ระยะที่ 1)
 01 เม.ย. 59 กรมอุตุนิยมวิทยา จัดสัมมนาวิชาการวันอุตุนิยมวิทยาโลก 2559 หัวข้อเรื่อง “เผชิญวิกฤต ร้อน แล้ง ฝน ในอนาคต (Hotter, Drier, Wetter. Face the Future)”