ร่าง TOR และราคากลาง การจัดหาโดยวิธี e-Bidding
รายการ TOR ที่กำลังเปิดรับคำวิจารณ์
ลำดับ รายการ TOR และ ราคากลาง เปิดรับคำวิจารณ์
1 ประกวดราคาซื้อ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวัดฝนแบบไซฟอน กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๕๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 04 ธันวาคม 2561]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
04 ธันวาคม 2561 - 11 ธันวาคม 2561
2 ประกวดราคาซื้อ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจวัดเป้าทัศนวิสัย Long-Distance Laser Rangefinder (กล้องวัดระยะ) กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ฯลฯ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 06 ธันวาคม 2561]
เอกสาร (1)
06 ธันวาคม 2561 - 12 ธันวาคม 2561
3 ประกวดราคาจ้าง ร่าง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 06 ธันวาคม 2561]
เอกสาร (1)
06 ธันวาคม 2561 - 12 ธันวาคม 2561

  คลิกเลือกรายการเพื่อเขียนคำวิจารณ์

รายการ TOR ที่ผ่านการวิจารณ์แล้ว
ลำดับ รายการ TOR และราคากลาง วันที่เปิดรับคำวิจารณ์
1 ประกวดราคาซื้อร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจวัดเป้าทัศนวิสัย Long-Distance Laser Rangefinder (กล้องวัดระยะ) กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ฯลฯ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 06 ธันวาคม 2561]
เอกสาร (1)
06 ธันวาคม 2561 - 12 ธันวาคม 2561
2 ประกวดราคาจ้างร่าง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 06 ธันวาคม 2561]
เอกสาร (1)
06 ธันวาคม 2561 - 12 ธันวาคม 2561
3 ประกวดราคาซื้อร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวัดฝนแบบไซฟอน กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๕๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 04 ธันวาคม 2561]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
04 ธันวาคม 2561 - 11 ธันวาคม 2561
4 ประกวดราคาซื้อร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศระบบตรวจวัดด้วยสายตา แบบ Electronic (กล้องธีโอโดไลท์) ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 30 พฤศจิกายน 2561]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
30 พฤศจิกายน 2561 - 06 ธันวาคม 2561
5 ประกวดราคาซื้อร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศระบบตรวจวัดด้วยสายตา แบบ Electronic (กล้องธีโอโดไลท์) ที่สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพ (กลุ่มงานตรวจอากาศชั้นบน) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 30 พฤศจิกายน 2561]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
30 พฤศจิกายน 2561 - 06 ธันวาคม 2561
6 ประกวดราคาซื้อร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศระบบตรวจวัดด้วยสายตา แบบ Electronic (กล้องธีโอโดไลท์) ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 30 พฤศจิกายน 2561]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
30 พฤศจิกายน 2561 - 06 ธันวาคม 2561
7 ประกวดราคาซื้อร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศระบบตรวจวัดด้วยสายตา แบบ Electronic (กล้องธีโอโดไลท์) ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานี (กลุ่มงานตรวจอากาศชั้นบน) ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 30 พฤศจิกายน 2561]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
30 พฤศจิกายน 2561 - 06 ธันวาคม 2561
8 ประกวดราคาซื้อร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศระบบตรวจวัดด้วยสายตา แบบ Electronic (กล้องธีโอโดไลท์) ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 30 พฤศจิกายน 2561]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
30 พฤศจิกายน 2561 - 06 ธันวาคม 2561
9 ประกวดราคาซื้อร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๔๐๐/๕๐๐ Kva พร้อมชุด ATS กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 28 พฤศจิกายน 2561]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
28 พฤศจิกายน 2561 - 03 ธันวาคม 2561
10 ประกวดราคาซื้อร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 21 พฤศจิกายน 2561]
เอกสาร (1)
21 พฤศจิกายน 2561 - 28 พฤศจิกายน 2561
11 ประกวดราคาซื้อร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศระบบตรวจวัดด้วยสายตาแบบ Electronic(กล้องธีโอโดไลท์)ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 09 พฤศจิกายน 2561]
เอกสาร (1)
09 พฤศจิกายน 2561 - 14 พฤศจิกายน 2561
12 ประกวดราคาซื้อร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศระบบตรวจวัดด้วยสายตาแบบ Electronic(กล้องธีโอโดไลท์)ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานี(กลุ่มงานตรวจอากาศชั้นบน) ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 09 พฤศจิกายน 2561]
เอกสาร (1)
09 พฤศจิกายน 2561 - 14 พฤศจิกายน 2561
13 ประกวดราคาซื้อร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศระบบตรวจวัดด้วยสายตา แบบ Electronic (กล้องธีโอโดไลท์) ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 07 พฤศจิกายน 2561]
เอกสาร (1)
07 พฤศจิกายน 2561 - 12 พฤศจิกายน 2561
14 ประกวดราคาซื้อร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศระบบตรวจวัดด้วยสายตา แบบ Electronic (กล้องธีโอโดไลท์) ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 07 พฤศจิกายน 2561]
เอกสาร (1)
07 พฤศจิกายน 2561 - 12 พฤศจิกายน 2561
15 ประกวดราคาซื้อร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศระบบตรวจวัดด้วยสายตา แบบ Electronic (กล้องธีโอโดไลท์) ที่สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพ (กลุ่มงานตรวจอากาศชั้นบน) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 07 พฤศจิกายน 2561]
เอกสาร (1)
07 พฤศจิกายน 2561 - 12 พฤศจิกายน 2561
16 ประกวดราคาซื้อร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์อัตโนมัติ ความถี่ 1680 MHz ที่สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพ (กลุ่มงานตรวจอากาศชั้นบน) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 31 ตุลาคม 2561]
เอกสาร (1)
31 ตุลาคม 2561 - 07 พฤศจิกายน 2561
17 ประกวดราคาซื้อร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ ที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศหาดใหญ่ ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 25 ตุลาคม 2561]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
25 ตุลาคม 2561 - 30 ตุลาคม 2561
18 ประกวดราคาซื้อร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการระบบจำลองการสั่นสะเทือนจากแรงแผ่นดินไหว กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 17 ตุลาคม 2561]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
17 ตุลาคม 2561 - 25 ตุลาคม 2561
19 ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 12 ตุลาคม 2561]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
12 ตุลาคม 2561 - 18 ตุลาคม 2561
20 ประกวดราคาซื้อร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการระบบสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหว กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 12 ตุลาคม 2561]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
12 ตุลาคม 2561 - 22 ตุลาคม 2561
21 ประกวดราคาซื้อร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) ที่ท่าอากาศยานกระบี่ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 28 กันยายน 2561]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
28 กันยายน 2561 - 05 ตุลาคม 2561
22 ประกวดราคาซื้อร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ ที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศหาดใหญ่ ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 28 กันยายน 2561]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
เอกสาร (4)
28 กันยายน 2561 - 05 ตุลาคม 2561
23 ประกวดราคาซื้อร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 28 กันยายน 2561]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
28 กันยายน 2561 - 05 ตุลาคม 2561
24 ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ(AWOS) ที่ท่าอากาศยานแพร่ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 28 กันยายน 2561]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
28 กันยายน 2561 - 05 ตุลาคม 2561
25 ประกวดราคาซื้อร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 28 กันยายน 2561]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
28 กันยายน 2561 - 05 ตุลาคม 2561
26 ประกวดราคาซื้อร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 28 กันยายน 2561]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
เอกสาร (4)
28 กันยายน 2561 - 05 ตุลาคม 2561
27 ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ(AWOS) ที่ท่าอากาศยาน เบตง ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 28 กันยายน 2561]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
28 กันยายน 2561 - 05 ตุลาคม 2561
28 ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ(AWOS) ที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 28 กันยายน 2561]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
28 กันยายน 2561 - 05 ตุลาคม 2561
29 ประกวดราคาซื้อร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization ที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศวิเชียรบุรี ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 28 กันยายน 2561]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
28 กันยายน 2561 - 05 ตุลาคม 2561
30 ประกวดราคาซื้อร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการปรับปรุงสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวระยะที่ ๑ และ ๒ เพื่อตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 28 กันยายน 2561]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
เอกสาร (4)
28 กันยายน 2561 - 05 ตุลาคม 2561
31 ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization ที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศเขาเขียว ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 28 กันยายน 2561]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
28 กันยายน 2561 - 05 ตุลาคม 2561
32 ประกวดราคาเช่าร่างประกาศประกวดราคาเช่าใช้บริการเครือข่ายระบบสื่อสารแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 03 กันยายน 2561]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
03 กันยายน 2561 - 06 กันยายน 2561
33 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงพื้นผิวถนนภายในกรมอุตุนิยมวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 24 สิงหาคม 2561]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
เอกสาร (4)
เอกสาร (5)
เอกสาร (6)
24 สิงหาคม 2561 - 29 สิงหาคม 2561
34 ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวิทยุหยั่งลม ระบบ 403 MHz พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 2,500 ชุดฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 23 สิงหาคม 2561]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
23 สิงหาคม 2561 - 28 สิงหาคม 2561
35 ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อเครื่องวิทยุหยั่งลม ระบบ 403 MHz พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 2,500 ชุดฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่2) [วันที่บันทึก : 14 สิงหาคม 2561]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
14 สิงหาคม 2561 - 17 สิงหาคม 2561
36 ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อเครื่องวิทยุหยั่งลม ระบบ ๔๐๓ MHz พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน ๒,๕๐๐ ชุดฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 26 กรกฎาคม 2561]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
26 กรกฎาคม 2561 - 02 สิงหาคม 2561
37 ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องวัดโอโซนบรูเวอร์สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 10 กรกฎาคม 2561]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
10 กรกฎาคม 2561 - 13 กรกฎาคม 2561
38 ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมพร้อมบำรุงรักษาสถานีฝนอัตโนมัติ จำนวน ๙๓๐ สถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 10 กรกฎาคม 2561]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
10 กรกฎาคม 2561 - 17 กรกฎาคม 2561
39 ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมพร้อมบำรุงรักษาสถานีฝนอัตโนมัติ จำนวน 930 สถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 30 เมษายน 2561]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
30 เมษายน 2561 - 07 พฤษภาคม 2561
40 ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องวัดโอโซนบรูเวอร์สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 03 เมษายน 2561]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
03 เมษายน 2561 - 09 เมษายน 2561
41 ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องวิทยุหยั่งลม ระบบ ๔๐๓ MHz จำนวน ๒,๕๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 26 มีนาคม 2561]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
26 มีนาคม 2561 - 29 มีนาคม 2561
42 ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๖๕ กิโลวัตต์ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 06 มีนาคม 2561]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
06 มีนาคม 2561 - 09 มีนาคม 2561
43 ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวิทยุหยั่งอากาศระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบ ชนิดความถี่ ๑๖๘๐ MHz พร้อมแบตเตอรี่แห้ง ใช้กับเครื่องรับฯที่สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพฯ (ตรวจอากาศชั้นบน) และศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ จำนวน ๔๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 27 กุมภาพันธ์ 2561]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
27 กุมภาพันธ์ 2561 - 05 มีนาคม 2561
44 ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวิทยุหยั่งอากาศระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบ ชนิดความถี่ ๑๖๘๐ MHz พร้อมแบตเตอรี่แห้งฯ จำนวน ๖๕๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 23 กุมภาพันธ์ 2561]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
23 กุมภาพันธ์ 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
45 ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 21 กุมภาพันธ์ 2561]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
21 กุมภาพันธ์ 2561 - 26 กุมภาพันธ์ 2561
46 ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำประปาภายในอาคารบ้านพักข้าราชการ ที่กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 16 กุมภาพันธ์ 2561]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
16 กุมภาพันธ์ 2561 - 21 กุมภาพันธ์ 2561
47 ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาอาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 14 กุมภาพันธ์ 2561]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
14 กุมภาพันธ์ 2561 - 19 กุมภาพันธ์ 2561
48 ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานน่านนคร ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๑ ระบบ เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 08 กุมภาพันธ์ 2561]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
08 กุมภาพันธ์ 2561 - 14 กุมภาพันธ์ 2561
49 ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 27 ธันวาคม 2560]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
27 ธันวาคม 2560 - 03 มกราคม 2561
50 ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องวัดโอโซนบรูเวอร์สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 27 ธันวาคม 2560]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
27 ธันวาคม 2560 - 03 มกราคม 2561
51 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 22 ธันวาคม 2560]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
22 ธันวาคม 2560 - 27 ธันวาคม 2560
52 ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน จำนวน ๒ รายการ ขนาด ๓๐๐ แกรม จำนวน ๒,๐๐๐ ลูก และ ขนาด ๑๐๐ แกรม จำนวน ๘,๐๐๐ ลูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 20 ธันวาคม 2560]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
20 ธันวาคม 2560 - 25 ธันวาคม 2560
53 ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างเหมาย้ายเครื่องมือตรวจลมชั้นบนพร้อมปรับแต่งระบบ ๔๐๓ MHz ยี่ห้อ iMet-๑๗๙๐ ๑ ระบบ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 19 ธันวาคม 2560]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
19 ธันวาคม 2560 - 25 ธันวาคม 2560
54 ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานน่านนคร ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๑ ระบบ เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 14 ธันวาคม 2560]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
14 ธันวาคม 2560 - 21 ธันวาคม 2560
55 ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบนอัตโนมัติ iMet-๑๕๐๐ ๑๖๘๐ MHz ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ต ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 14 ธันวาคม 2560]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
14 ธันวาคม 2560 - 20 ธันวาคม 2560
56 ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องมือตรวจลมชั้นบนอัตโนมัติ iMet-1790 403 MHz ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 13 ธันวาคม 2560]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
13 ธันวาคม 2560 - 18 ธันวาคม 2560

  งดรับคำวิจารณ์