ร่าง TOR และราคากลาง การจัดหาโดยวิธี e-Bidding
รายการ TOR ที่กำลังเปิดรับคำวิจารณ์
ลำดับ รายการ TOR และ ราคากลาง เปิดรับคำวิจารณ์

  คลิกเลือกรายการเพื่อเขียนคำวิจารณ์

รายการ TOR ที่ผ่านการวิจารณ์แล้ว
ลำดับ รายการ TOR และราคากลาง วันที่เปิดรับคำวิจารณ์
1 ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมพร้อมบำรุงรักษาสถานีฝนอัตโนมัติ จำนวน 930 สถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 30 เมษายน 2561]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
30 เมษายน 2561 - 07 พฤษภาคม 2561
2 ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องวัดโอโซนบรูเวอร์สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 03 เมษายน 2561]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
03 เมษายน 2561 - 09 เมษายน 2561
3 ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องวิทยุหยั่งลม ระบบ ๔๐๓ MHz จำนวน ๒,๕๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 26 มีนาคม 2561]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
26 มีนาคม 2561 - 29 มีนาคม 2561
4 ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๖๕ กิโลวัตต์ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 06 มีนาคม 2561]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
06 มีนาคม 2561 - 09 มีนาคม 2561
5 ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวิทยุหยั่งอากาศระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบ ชนิดความถี่ ๑๖๘๐ MHz พร้อมแบตเตอรี่แห้ง ใช้กับเครื่องรับฯที่สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพฯ (ตรวจอากาศชั้นบน) และศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ จำนวน ๔๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 27 กุมภาพันธ์ 2561]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
27 กุมภาพันธ์ 2561 - 05 มีนาคม 2561
6 ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวิทยุหยั่งอากาศระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบ ชนิดความถี่ ๑๖๘๐ MHz พร้อมแบตเตอรี่แห้งฯ จำนวน ๖๕๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 23 กุมภาพันธ์ 2561]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
23 กุมภาพันธ์ 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
7 ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 21 กุมภาพันธ์ 2561]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
21 กุมภาพันธ์ 2561 - 26 กุมภาพันธ์ 2561
8 ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำประปาภายในอาคารบ้านพักข้าราชการ ที่กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 16 กุมภาพันธ์ 2561]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
16 กุมภาพันธ์ 2561 - 21 กุมภาพันธ์ 2561
9 ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาอาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 14 กุมภาพันธ์ 2561]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
14 กุมภาพันธ์ 2561 - 19 กุมภาพันธ์ 2561
10 ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานน่านนคร ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๑ ระบบ เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 08 กุมภาพันธ์ 2561]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
08 กุมภาพันธ์ 2561 - 14 กุมภาพันธ์ 2561
11 ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 27 ธันวาคม 2560]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
27 ธันวาคม 2560 - 03 มกราคม 2561
12 ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องวัดโอโซนบรูเวอร์สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 27 ธันวาคม 2560]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
27 ธันวาคม 2560 - 03 มกราคม 2561
13 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 22 ธันวาคม 2560]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
22 ธันวาคม 2560 - 27 ธันวาคม 2560
14 ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน จำนวน ๒ รายการ ขนาด ๓๐๐ แกรม จำนวน ๒,๐๐๐ ลูก และ ขนาด ๑๐๐ แกรม จำนวน ๘,๐๐๐ ลูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 20 ธันวาคม 2560]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
20 ธันวาคม 2560 - 25 ธันวาคม 2560
15 ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างเหมาย้ายเครื่องมือตรวจลมชั้นบนพร้อมปรับแต่งระบบ ๔๐๓ MHz ยี่ห้อ iMet-๑๗๙๐ ๑ ระบบ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 19 ธันวาคม 2560]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
19 ธันวาคม 2560 - 25 ธันวาคม 2560
16 ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานน่านนคร ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๑ ระบบ เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 14 ธันวาคม 2560]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
14 ธันวาคม 2560 - 21 ธันวาคม 2560
17 ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบนอัตโนมัติ iMet-๑๕๐๐ ๑๖๘๐ MHz ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ต ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 14 ธันวาคม 2560]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
14 ธันวาคม 2560 - 20 ธันวาคม 2560
18 ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องมือตรวจลมชั้นบนอัตโนมัติ iMet-1790 403 MHz ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 13 ธันวาคม 2560]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
13 ธันวาคม 2560 - 18 ธันวาคม 2560
19 ประกวดราคาจ้างร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำประปาภายในอาคารบ้านพักข้าราชการ ที่กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 04 ธันวาคม 2560]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
เอกสาร (4)
เอกสาร (5)
04 ธันวาคม 2560 - 13 ธันวาคม 2560
20 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาอาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ [วันที่บันทึก : 23 พฤศจิกายน 2560]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
23 พฤศจิกายน 2560 - 30 พฤศจิกายน 2560
21 ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างพนักงานรักษาความสะอาดอาคารสถานที่และตัดหญ้าประจำกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร และกองอุตุนิยมวิทยาการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 19 ตุลาคม 2560]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
19 ตุลาคม 2560 - 30 ตุลาคม 2560
22 ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ สำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 2 ชุด [วันที่บันทึก : 10 สิงหาคม 2560]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
10 สิงหาคม 2560 - 17 สิงหาคม 2560
23 ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ Dual Polarization ๒ เครื่อง ที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศภูเก็ตและสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 08 สิงหาคม 2560]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
08 สิงหาคม 2560 - 16 สิงหาคม 2560
24 ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 08 สิงหาคม 2560]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
08 สิงหาคม 2560 - 16 สิงหาคม 2560
25 ประกวดราคาซื้อร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) ที่ท่าอากาศยานขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๑ ระบบ [วันที่บันทึก : 07 สิงหาคม 2560]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
07 สิงหาคม 2560 - 15 สิงหาคม 2560
26 ประกวดราคาซื้อร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการระบบแจ้งเตือนฟ้าผ่า(Warning System) ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 07 สิงหาคม 2560]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
เอกสาร (4)
เอกสาร (5)
เอกสาร (6)
07 สิงหาคม 2560 - 15 สิงหาคม 2560
27 ประกวดราคาซื้อร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Doppler พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ (ชนิด S-Band) ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 07 สิงหาคม 2560]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
เอกสาร (4)
เอกสาร (5)
เอกสาร (6)
เอกสาร (7)
07 สิงหาคม 2560 - 15 สิงหาคม 2560
28 ประกวดราคาจ้างร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบตรวจวัดฝนอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [วันที่บันทึก : 01 สิงหาคม 2560]
เอกสาร (1)
เอกสาร (2)
เอกสาร (3)
เอกสาร (4)
เอกสาร (5)
เอกสาร (6)
เอกสาร (7)
01 สิงหาคม 2560 - 08 สิงหาคม 2560

  งดรับคำวิจารณ์