แผน-ผล ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่1  
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560  
แก้ไขแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559(1)  
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559  
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558  
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2557  
  แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ไตรมาส 4 
  แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ไตรมาส 3 
  แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ไตรมาส 1-2 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2556  
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2555  
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2554  
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2553  
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2552  
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2551  
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2550