ฉบับที่ 4/2552
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หัวใจสำคัญของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ต้องยึดถือและปฏิบัติ
        กรมอุตุนิยมวิทยา จัดการประชุมสัมมนา “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2551 กับมุมมองของการเจ้าหน้าที่” เพื่อรับฟังคำชี้แจงและทำความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551 พร้อมเปิดเวทีให้มีการร่วมแสดงแลกเปลี่ยนมุมมอง ข้อคิดเห็น รับทราบข้อเสนอแนะ และตอบข้อซักถามร่วมกันระหว่างข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยากับวิทยากรจาก สำนักงาน ก.พ.
        นายต่อศักดิ์ วานิชขจร รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ รักษาราชการแทน อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กับมุมมองของการเจ้าหน้าที่” เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมกรมอุตุนิยมวิทยา โดยมีนางวัชรี วีระพันธุ์ เลขานุการกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากข้าราชการผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงาน ก.พ.นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ เป็นวิทยากรบรรยาย
        ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ จากสำนักงาน ก.พ. กล่าวว่า พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2551 เป็นต้นไป ดังนั้น ส่วนราชการต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาทและวิธีการปฏิบัติราชการ ซึ่งแตกต่างจากหลักการตามพระราชบัญญัติฉบับเดิม อันจะส่งผลกระทบกับการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของการเจ้าหน้าที่และข้าราชการในสังกัด
        กรมอุตุนิยมวิทยา จึงได้จัดให้มีการประชุมสัมมนา “พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
       กับมุมมองของการเจ้าหน้าที่” ขึ้น เพื่อให้ข้าราชการ ได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ในมุมมองของการเจ้าหน้าที่ในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ย้าย โอน เปลี่ยนสายงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และสวัสดิการต่างๆ โดยเปิดให้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนมุมมอง ข้อคิดเห็น รับทราบข้อเสนอแนะ และตอบข้อซักถามร่วมกัน ระหว่างข้าราชการสังกัดกรมอุตุนิยมวิทยาในส่วนกลาง จำนวนประมาณ 120 คน กับวิทยากรจาก สำนักงาน ก.พ.ให้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน อันจะทำให้องค์กรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ได้มีการถ่ายทอดสัญญาณเสียงการประชุมสัมมนาผ่านทางระบบวิทยุออนไลน์ ไปยังสถานีอุตุนิยมวิทยาในส่วนภูมิภาค ได้รับฟังอย่างทั่วถึงกัน
       
  กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
11 กุมภาพันธ์ 2552
ปิดหน้านี้