ฉบับที่ 11/2561
กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดโครงการประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลแผ่นดินไหวในระบบดิจิทัล
       กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดโครงการประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลแผ่นดินไหวในระบบดิจิทัลก้าวเข้าสู่ระบบ Thailand 4.0 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการตรวจวัดแผ่นดินไหวที่มีความละเอียดสูงสามารถตรวจวัดแผ่นดินไหวทั้งภายในและภายนอกประเทศได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว
       
       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลแผ่นดินไหวในระบบดิจิทัล ณ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ด้วยกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ดำเนินการพัฒนาระบบตรวจวัดแผ่นดินไหวที่มีสมรรถนะสูงตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 – 2561 และเพิ่งแล้วเสร็จ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการตรวจวัดแผ่นดินไหวที่มีความละเอียดสูงสามารถตรวจหาการเกิดแผ่นดินไหวทั้งภายในและภายนอกประเทศได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว นอกจากนี้ระบบดังกล่าวยังใช้งานเพื่อการเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและแจ้งเตือนภัยสึนามิได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย
       โครงการประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลแผ่นดินไหวในระบบดิจิทัล มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์กรมอุตุนิยมวิทยาในภารกิจการให้บริการข้อมูลแผ่นดินไหว และตอบสนองการปรับการทำงานของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 ในการสร้างนวัตกรรมและผลิตข้อมูลสารสนเทศแผ่นดินไหวและสึนามิในระบบดิจิทัล ตลอดจนการเตรียมความพร้อมรับมือจากภัยแผ่นดินไหวที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมแผ่นดินไหวอีกด้วย
       
  กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
26 กันยายน 2561
ปิดหน้านี้