การขอรับบริการข้อมูลสถิติภูมิอากาศการขอรับบริการข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา
และข้อมูลสถิติภูมิอากาศของประเทศไทย
 

 

กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยินดีให้บริการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยา และสถิติภูมิอากาศ ของประเทศไทย ท่านสามารถติดต่อขอรับบริการข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ด้วยช่องทางการบริการต่าง ๆ ดังนี้

 

1. การขอรับบริการด้วยตัวท่านเองที่กรมอุตุนิยมวิทยา

2. การขอรับบริการผ่าน Website และเจ้าหน้าที่

3. การขอรับบริการผ่าน Website โดยดำเนินการเอง
(
*ยังไม่เปิดให้บริการ)

4. ข้อมูลที่ให้บริการ (คิดค่าบริการ)  [ตัวอย่างข้อมูล]

5. ข้อมูลที่ให้บริการ(ฟรี)

6. อัตราค่าบริการ

7. การขอยกเว้นค่าบริการ

1. ขั้นตอนการขอรับบริการด้วยตัวท่านเอง


ติดต่อขอรับบริการข้อมูลสถิติภูมิอากาศด้วยตัวท่านเองได้ที่

ศูนย์ภูมิอากาศแห่งชาติ กรมอุตุนิยมวิทยา
ชั้น 10 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
เลขที่ 4353 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2399-3031
แผนที่การเดินทาง

2. ขั้นตอนการขอรับบริการผ่าน Website และเจ้าหน้าที่

2.1 ตรวจสอบข้อมูลสถิติภูมิอากาศที่กรมอุตุนิยมวิทยามีให้บริการจาก ข้อมูลที่ให้บริการ

2.2 ในกรณีที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขอรับบริการ ให้ ลงทะเบียน หรือถ้าได้ลงทะเบียนแล้วให้ Login เพื่อกรอกความต้องการขอรับบริการข้อมูล

2.3 บันทึกคำขอรับบริการข้อมูลสถิติภูมิอากาศ โดยข้อมูลที่ให้บริการประกอบด้วย ข้อมูลราย 3 ชั่วโมง ข้อมูลรายวัน และ ข้อมูลเฉลี่ยต่างๆ โดยข้อมูลที่ให้บริการทั้งหมดดูได้ที่ ข้อมูลที่ให้บริการ

2.4 รอรับการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะประเมินค่าใช้จ่ายในการขอรับบริการข้อมูลสถิติภูมิอากาศ ตาม อัตราค่าบริการ ที่กำหนดไว้ และในกรณีที่ไม่มีข้อมูลตามคำขอรับบริการ จะไม่คิดค่าบริการแต่อย่างใด โดยเจ้าหน้าที่จะตอบกลับมายัง E-mail ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ภายใน 1 วันทำการ

2.5 ให้ท่านนำใบชำระเงินที่ได้รับจาก E-mail ที่เจ้าหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาตอบกลับมายังท่าน ไปชำระเงินโดยฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ บัญชีกระแสรายวันเลขที่  180-6-00605-7 ชื่อบัญชี กรมอุตุนิยมวิทยา(เงินนอกงบประมาณ) และ นำส่งสำเนาใบฝากเงินโดย Fax กลับมาที่ คุณสมควร ช้างเอม หมายเลข Fax 0-2xxx-xxxx หรือ ส่งภาพถ่ายใบรับฝากเงินแนบมากับ Email ถึงคุณสมควร ช้างเอม Email  somkuan@tmd.go.th

2.6 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับลักฐานการชำระเงินตามข้อ 5 แล้ว เจ้าหน้าที่จะจัดส่งข้อมูลที่ขอรับบริการห้แก่ท่านตาม E-mail ที่ได้ลงทะเบียนไว้ต่อไป (ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ได้รับหลักฐานการชำระเงินจะไม่ส่งข้อมูลให้แก่ท่าน)

3. ขั้นตอนการขอรับบริการโดยดำเนินการเอง (*ยังไม่เปิดให้บริการ)

3.1 ตรวจสอบข้อมูลสถิติภูมิอากาศที่กรมอุตุนิยมวิทยามีให้บริการจาก ข้อมูลที่ให้บริการ

3.2 ในกรณีที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขอรับบริการ ให้ ลงทะเบียน หรือถ้าได้ลงทะเบียนแล้วให้ Login เพื่อกรอกความต้องการขอรับบริการข้อมูล

3.3 บันทึกคำขอรับบริการข้อมูลสถิติภูมิอากาศ โดยข้อมูลที่ให้บริการประกอบด้วย ข้อมูลราย 3 ชั่วโมง ข้อมูลรายวัน และ ข้อมูลเฉลี่ยต่างๆ โดยข้อมูลที่ให้บริการทั้งหมดดูได้ที่ ข้อมูลที่ให้บริการ  

3.4 เมื่อท่าน บันทึกคำขอรับบริการข้อมูลสถิติภูมิอากาศ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะคิดค่าบริการให้ท่านโดยอัตโนมัติทันที หลังจากที่ท่านยืนยันการขอรับบริการข้อมูลแล้ว ให้ท่านพิมพ์ใบนำชำระเงิน ไปชำระเงินโดยฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ บัญชีกระแสรายวันเลขที่  180-6-00605-7 ชื่อบัญชี กรมอุตุนิยมวิทยา(เงินนอกงบประมาณ)  และ นำส่งสำเนาใบฝากเงินโดย Fax กลับมาที่ คุณสมควร ช้างเอม หมายเลข Fax 0-2xxx-xxxx หรือ ส่งภาพถ่ายใบรับฝากเงินแนบมากับ Email ถึงคุณสมควร ช้างเอม Email  somkuan@tmd.go.th

3.5 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับลักฐานการชำระเงินตามข้อ 5 แล้ว เจ้าหน้าที่จะเปิดให้บริการข้อมูลแก่ท่านผ่าน Website ทันที โดยท่านสามารถเข้ามารับข้อมูลตามคำขอได้ที่ หน้าขอรับข้อมูลตามคำขอ ท่านจะสามารถดูข้อมูลที่ขอรับบริการได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินและเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารการชำระเงินแล้ว โดยท่านจะมีช่วงเวลาในการดูข้อมูลในระยะเวลา 1 เดือน และหลังจากครบกำหนด 1 เดือนแล้วท่านจะไม่สามารถดูข้อมูลที่ขอรับบริการได้อีกต่อไป

4. ข้อมูลที่ให้บริการ (คิดค่าบริการ)

ข้อมูลสภาพอากาศในปัจจุบัน(ข้อมูลสภาพอากาศวันนี้) หรือข้อมูลผลการพยากรณ์อากาศปัจจุบัน หรือ ล่วงหน้าในอนาคต ไม่ต้องเสียค่าบริการ ส่วนข้อมูลสถิติภูมิอากาศในอดีต การขอใช้บริการข้อมูลต้องเสียค่าบริการข้อมูล โดยขอบเขต ประเภท ของข้อมูลจำแนกดังนี้

4.1 จำแนกตามสถานีที่ทำการตรวจอากาศ

ในปัจจุบัน สถานีตรวจอากาศในความรับผิดชอบของกรมอุตุนิยมวิทยามีประมาณ 1,200 สถานีทั่วประเทศ แต่มีสถานีที่ทำการตรวจอากาศทุกคาบเวลาที่กำหนดตามองค์กรอุตุนิยมวิทยาโลกจำนวน 119 สถานี ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ท่านสามารถดูรายละเอียดแต่ละสถานีได้จาก ข้อมูลสถานี 

4.2 จำแนกตามคาบเวลาการตรวจอากาศ

ตามข้อกำหนดขององค์กรอุตุนิยมวิทยาโลก ได้กำหนดให้สถานีอุตุนิยมวิทยาผิวพื้น ทำการตรวจอากาศอากาศใน 3 ช่วงเวลา คือ
- รายชั่วโมง จะตรวจทุก ๆ ต้นชั่วโมง
- ราย 3 ชั่วโมง จะตรวจที่เวลา 01.00, 04.00, 07.00, 10.00,13.00,16.00, 19.00 22.00 น. ตามลำดับ
- รายวัน จะตรวจทุกวันๆละครั้งที่เวลา 07.00 น.

4.3 จำแนกตามสารประกอบที่ทำการตรวจ

สารประกอบทางอุตุนิยมวิทยา ประกอบด้วย ความกดอากาศ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ทัศนะวิสัย ปริมาณเมฆในท้องฟ้า ทิศทางและความเร็วลม ปริมาณฝน ความยาวนานแสงแดด และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ซึ่งสารประกอบเหล่านี้ จะใช้คาบเวลาการตรวจแตกต่างกัน สามารถดูได้ที่ ตารางความสัมพันธ์ของสารประกอบอุตุนิยมวิทยาและเวลาการตรวจ 

5. ข้อมูลที่ให้บริการ (ฟรี)

ข้อมูลที่ให้บริการโดยไม่เสียค่าบริการ เพื่อให้บริการแก่สาธารณะ ประกอบด้วย

5.1 การสืบค้นข้อมูลลักษณะอากาศรายวันในอดีต ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลอุณหภูมิสูงสุด ต่ำสุด ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย ทิศทางและความเร็วลมสูงสุด และปริมาณฝน

5.2 ข้อมูลค่าปกติ ของสภาพอากาศคาบ 30 ปี (1961-1990 ซึ่งเป็นมาตรฐานการคิดค่าปกติของสภาพภูมิอากาศตามมาตรฐานขององค์กรอุตุนิยมวิทยาโลก) 

5.3 ข้อมูลวันนี้ในอดีต ซึ่งแสดงข้อมูลสภาพอากาศที่สูงสุด หรือ ต่ำสุด ของวันที่เกิดเหตุการณ์ สูงสุด หรือ ต่ำสุด ที่เกิดขึ้นในอดีต

 

6. อัตราค่าบริการ

 

ประเภทข้อมูล ราคา (บาท)
6.1 ข้อมูลรายชั่วโมง ต่อชนิดข้อมูล/สถานี/เดือน 10
6.2 ข้อมูลราย 3 ชั่วโมง ต่อชนิดข้อมูล/สถานี/เดือน 10
6.3 ข้อมูลรายวัน ต่อชนิดข้อมูล/สถานี/เดือน 10
6.4 ข้อมูลรายเดือน ต่อชนิดข้อมูล/สถานีหรือภาค/ปี 10
6.5 ข้อมูลสรุปรายวัน ต่อสถานี/เดือน  10
6.6 ข้อมูลสถิติภูมิอากาศ รายปี / รายคาบ แผ่นละ 10
6.7 การวิเคราะห์ข้อมูลกรณีพิเศษ (ใช้ทำนิติกรรม) 200
7. การขอยกเว้นค่าบริการ


กรมอุตุนิยมวิทยา ตระหนักในการให้บริการแก่สาธารณะ จึงยกเว้น ไม่คิดค่าบริการข้อมูลให้แก่ บุคคล หรือ หน่วยงาน ต่าง ๆ ต่อไปนี้

7.1 หน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน

7.2 นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา

7.3 ข้าราชการ หรือ พนักงานของรัฐ ที่มีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน