พยากรณ์อากาศ 16 ธ.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศหนาว 15 30
พิษณุโลก   อากาศเย็น 18 32
เลย   อากาศหนาว 14 33
ศรีสะเกษ   อากาศเย็น 18 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 32
จันทบุรี   อากาศเย็น 22 33
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 30
www.tmd.go.th