พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 63
เชียงราย   อากาศหนาว 15 32
เพชรบูรณ์   อากาศเย็น 20 37
ขอนแก่น   อากาศเย็น 22 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
สมุทรสงคราม   มีเมฆบางส่วน 26 33
ประจวบคีรีขันธ์   มีเมฆบางส่วน 21 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 25 36
www.tmd.go.th