พยากรณ์อากาศ 18 ก.พ. 61
เชียงราย   อากาศหนาว 12 32
เพชรบูรณ์   อากาศเย็น 22 36
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 22 38
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 32
ตราด   มีเมฆบางส่วน 24 31
นราธิวาส   อากาศเย็น 20 30
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th