พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 65
เชียงราย   อากาศหนาว 14 30
เพชรบูรณ์   อากาศเย็น 19 34
หนองคาย   อากาศเย็น 18 32
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 22 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 33
ประจวบคีรีขันธ์   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 33
หาดใหญ่   อากาศเย็น 20 33
www.tmd.go.th