พยากรณ์อากาศ 15 ธ.ค. 61
เชียงราย   อากาศเย็น 17 28
หนองคาย   อากาศเย็น 18 30
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 19 33
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 20 31
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 20 31
ตราด คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 33
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
www.tmd.go.th