พยากรณ์อากาศ 17 ม.ค. 62
เชียงราย   อากาศหนาว 15 29
หนองคาย   อากาศเย็น 19 32
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 16 33
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 22 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 33
ตราด   อากาศเย็น 22 33
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th