พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 62
เชียงราย   อากาศหนาว 16 29
เลย   อากาศเย็น 16 30
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 22 34
สมุทรปราการ   อากาศเย็น 22 33
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 35
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 31
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th