พยากรณ์อากาศ 22 ต.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 21 31
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 31
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 33
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 21 30
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th