พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 63
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 33
แม่ฮ่องสอน   อากาศหนาว 14 32
เลย   อากาศเย็น 19 35
ขอนแก่น   อากาศเย็น 22 35
ร้อยเอ็ด   อากาศเย็น 22 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 25 36
www.tmd.go.th