พยากรณ์อากาศ 16 ธ.ค. 62
เชียงราย   อากาศหนาว 12 28
เชียงใหม่   อากาศหนาว 15 30
ขอนแก่น   อากาศเย็น 18 34
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 18 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 32
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 30
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th