พยากรณ์อากาศ 31 ต.ค. 63
เชียงราย   ฝน 10 % ของพื้นที่ 20 29
เชียงใหม่   ฝน 30 % ของพื้นที่ 22 30
แม่ฮ่องสอน   ฝน 20 % ของพื้นที่ 22 32
พิษณุโลก   ฝน 30 % ของพื้นที่ 24 30
พะเยา   มีเมฆบางส่วน 20 30
กรุงเทพมหานคร   ฝน 40 % ของพื้นที่ 27 32
ปัตตานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th