พยากรณ์อากาศ 06 ธ.ค. 63
เชียงราย   อากาศหนาว 15 29
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 31
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 17 30
พิษณุโลก   อากาศเย็น 18 31
พะเยา   อากาศหนาว 15 29
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 21 34
ปัตตานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th