พยากรณ์อากาศ 01 ธ.ค. 64
เชียงราย   อากาศหนาว 15 28
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 30
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 16 31
พิษณุโลก   อากาศเย็น 22 32
พะเยา   อากาศเย็น 16 29
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 27
ปัตตานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 29
www.tmd.go.th