พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 65
เชียงราย   อากาศหนาว 14 30
เชียงใหม่   อากาศหนาว 13 31
แม่ฮ่องสอน   อากาศหนาว 13 31
นครราชสีมา   อากาศเย็น 19 30
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 33
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 31
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 24 35
www.tmd.go.th