พยากรณ์อากาศ 28 ก.ย. 64
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 31
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 30
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th