พยากรณ์อากาศ 17 ธ.ค. 61
เชียงราย   อากาศหนาว 16 29
พิษณุโลก   อากาศเย็น 22 33
ลพบุรี   อากาศเย็น 23 31
พระนครศรีอยุธยา   อากาศเย็น 22 32
สระบุรี   อากาศเย็น 23 32
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 32
ปัตตานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th