พยากรณ์อากาศ 09 ธ.ค. 62
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 19 29
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 20 28
ชุมพร คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 21 29
สุราษฎร์ธานี คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 31
เพชรบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 18 27
ระนอง คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 22 31
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th