พยากรณ์อากาศ 16 พ.ย. 61
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
นราธิวาส คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
ปัตตานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
พัทลุง   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th