พยากรณ์อากาศ 18 ก.พ. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 16 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
นราธิวาส   อากาศเย็น 20 30
ยะลา   ท้องฟ้าโปร่ง 21 32
ปัตตานี   อากาศเย็น 22 32
สงขลา   ท้องฟ้าโปร่ง 24 32
หาดใหญ่   อากาศเย็น 22 32
www.tmd.go.th