พยากรณ์อากาศ 22 ม.ค. 62
เชียงราย   อากาศหนาว 15 30
เชียงใหม่   อากาศเย็น 16 32
พะเยา   อากาศหนาว 15 32
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 16 32
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 34
ตราด คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th